Dátum: 16. 10. 2022, predminulý rok

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý si každoročne pripomíname 4. októbra, študentky katedry biológie spolupracovali na príprave a realizácii podujatia organizovaného CVČ Kalokagatia v Trnave – Deň zvierat.

Valentína Bachratá, Gabriela Balcerčíková a Dominika Gáborová pod vedením doc. Jany Fančovičovej, PhD. prezentovali deťom materských a základných škôl význam živočíchov v prírode a dôležitosť ich ochrany. Zámerom bolo nielen vidieť a počuť, ale najmä dotknúť sa živočíchov a tým budovať pozitívny vzťah detí k živočíchom a k samotnej prírode. Výber menej obľúbených a nepoznaných druhov bezstavovcov a stavovcov, ktorých význam je v prírode nenahraditeľný preto nebol náhodný.

obrázok

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 10. 2022, umožnilo deťom zoznámiť sa s hospodárskymi i exotickými zvieratami, zúčastniť sa tvorivých a zábavných hier zameraných na pozitívny vzťah k živočíchom.

 

Študentkám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu katedry biológie!