Dátum: 2. 6. 2022, predminulý rok

V akademickom roku 2022/23 budú môcť študenti študijných programov UPV a PP absolvovať štátnu skúšku z didaktiky anglického jazyka a literatúry pre MŠ a 1. stupeň ZŠ (voliteľný predmet ŠZS). Absolvovaním tejto štátnej skúšky študenti získajú úplnú kvalifikáciu na vyučovanie angličtiny v jazykových školách, v MŠ a na 1. stupni ZŠ bez toho, aby v budúcnosti museli absolvovať iné formy kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

 

Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť študent, ktorý získal min. 20K z nasledujúcich výberových predmetov, ktoré ponúka KAJL (prerekvizity):

  • XPEB336 – anglický jazyk pre predprimárne a primárne vzdelávanie (Bc., 4K)
  • XAJJB336 – angličtina pre špecifické účely (Bc., 3K)
  • XAJKB308 – anglofónna literatúra pre deti a mládež (Bc., 3K)

  • YAJKM305 – osvojovanie si cudzích jazykov v ranom detstve (Mgr., 4K)
  • YAJKM008 – vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku (Mgr., 3K)
  • YAJKM306 – vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami (Mgr., 3K)
  • YAJKM309 – digitálne podporovaná výučba jazykov (Mgr., 3K)

 

Tézy k voliteľnému predmetu magisterských štátnych záverečných skúšok anglický jazyk s didaktikou

 

Termíny: Štátnu skúšku z didaktiky AJ si študenti môžu štandardne zapísať ako výberový predmet štátnej skúšky YAJPEP001 – didaktika anglického jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní v zimnom semestri posledného ročníka Mgr. štúdia. Všetky termíny ŠS sa uskutočnia v zimnom semestri a nebude možné ich uskutočniť po obhajobe diplomovej práce. Úplnú kvalifikáciu učiteľa AJL pre MŠ a mladších žiakov študent získa až po absolvovaní kompletných štátnic (po obhajobe diplomovej práce).

Jazyk skúšky: anglický (očakáva sa úroveň min. B1)

Potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky, vyžadované riaditeľmi škôlok a základných alebo jazykových škôl, bude automaticky uvedené vo výpise predmetov v dodatku k magisterskému diplomu. Tento doklad slúži tiež ako doklad o získaní požadovanej kvalifikácie na otvorenie viazanej živnosti učiteľa AJ.

 

V prípade otázok môžu záujemcovia kontaktovať vedúcu KAJL prof. Pokrivčákovú e‑mailom 
(adresa elektronickej pošty) alebo osobne v čase KH.