Dátum: 27. 10. 2021, pred tromi rokmi

Akademický senát (AS PdF TU) a vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU) odmietajú návrh novely zákona o vysokých školách, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo“) predložilo dňa 22. 10. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania.

Nesúhlasíme s tým, že v návrhu nie sú rešpektované výsledky rokovaní kontaktnej skupiny a ministerstvo opätovne predložilo verziu s hlavnými rysmi, ktoré boli pred niekoľkými mesiacmi odmietnuté vysokými školami.

Pri definovaní opodstatnenosti zákona ministerstvo argumentuje potrebou „otvoriť vysoké školy verejnosti, resp. verejnej kontrole“, hoci už teraz sú členmi správnych rád univerzít externé osoby nepôsobiace na konkrétnej vysokej škole. Ministerstvo opätovne v návrhu novely zavádza zásadnú zmenu v znení „Druhú polovicu členov správnej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva minister školstva.“ Pýtame sa, aká je to verejná kontrola, ak minister ako osoba vyberie a vymenuje polovicu správnej rady? Aká je to verejná kontrola, keď minister môže bez uvedenia dôvodu vymeniť svojich nominantov? Z návrhu jednoznačne vyplýva, že pomer členov správnej rady 50 : 50 zablokuje kľúčové procesy univerzity a ak nominanti ministra nebudú rešpektovať jeho „vízie“, jednoducho ich vymení za „poslušných“. Toto nie je reforma, ale deformácia celej akademickej sféry s cieľom jej politického i ekonomického ovládnutia.

Považujeme za pohŕdanie akademickými tradíciami i históriou univerzitného prostredia, aby funkcia dekana fakulty vysokej školy, ktorá má tradíciu od 16. storočia, bola nahradená pojmom „Orgán, ktorý podľa štatútu verejnej vysokej školy riadi fakultu.“ Podľa návrhu novely zákona sa „orgánom, ktorý riadi fakultu“ môže stať i osoba nepracujúca na konkrétnej fakulte alebo vysokej škole, čo považujeme za neakceptovateľné, a jednoznačne to povedie k politizácii i k ekonomickému ovládnutiu fakúlt externými osobami. Trváme na zachovaní akademickej samosprávy a autonómnosti.

Nesúhlasíme s presunom kompetencií na schvaľovanie rozpočtu a nakladanie s majetkom a odmietame aj uplatňovanie výnosov z podnikateľskej činnosti v dotácii. Ako majú vysoké školy prilákať nových študentov a plniť náročné kritériá akreditačného procesu, ak sú dlhodobo finančne podhodnocované?

Na základe vyššie uvedeného a najmä z dôvodu snahy ministerstva opäť vnútiť vysokým školám nominantov ministra do správnej rady a nimi priamo ovplyvňovať až blokovať chod univerzity a fakúlt žiadame o stiahnutie novely z medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň sa pripájame k výzve Rady vysokých škôl na odstúpenie ministra Mgr. Gröhlinga a štátneho tajomníka Dr. Paulisa.

V prípade ignorovania týchto požiadaviek sa v spolupráci s ostatnými vysokými školami zapojíme do protestných akcií a o ich zmysle budeme informovať aj našich študentov.

 

V Trnave dňa 26. 10. 2021

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
predseda AS PdF TU
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU