Dátum: 3. 11. 2022, predminulý rok

obrázok

Akademický senát 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

V súlade s § 2, 4, 5 a 6 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Voľby sa uskutočnia v dňoch 6. a 7. decembra 2022 v čase od 10.00 do 13.00 h v zasadačke dekana na Pedagogickej fakulte TU v Trnave.

 

Zároveň vymenúvam volebnú komisiu v zložení:

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – predsedníčka,

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. – členka,

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen,

Mgr. Patrik Miskovics – člen,

Bc. Júlia Juríková – členka.

 

V Trnave 3. 11. 2022 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., 
predseda Akademického senátu PdF TU v Trnave