Dátum: 10. 11. 2021, pred tromi rokmi

Termín Úloha Zásady volieb do ŠRVŠ Vykoná:
10. 11. 2021 Vymenovanie predsedu a členov VK AS TU. § 4 ods. 2 AS TU
10. 11. 2021 Predseda AS TU najmenej osem dní pred voľbami vyhlási voľby do ŠRVŠ (zverejní na úradnej výveske TU, fakúlt a webstránke TU. § 3 ods. 3 a 4 predseda AS TU/ 
tajomníčka AS TU
12. 11. 2021 Najneskôr päť dní pred voľbami rektor vypracuje zoznamy študentov – členov akademickej obce a odovzdá ho predsedovi AS TU. § 5 tajomníčka AS TU
15. 11. 2021 do 15.00 hod. Študenti predkladajú predsedovi AS TU návrhy na kandidátov najneskôr tri dni pred voľbami. § 6 ods. 4 Prostredníctvom dekanátov jednotlivých fakúlt/ 
tajomníčka AS TU informuje o ich povinnosti
16. 11. 2021 Predseda AS TU najneskôr dva dni pred voľbami zverejní na úradnej výveske TU mená kandidujúcich študentov – listina. § 6 ods. 3 a 5 tajomníčka AS TU
18. 11. 2021 VK zabezpečí prostredníctvom rektorátu tlač hlasovacích lístkov. § 6 ods. 6 tajomníčka AS TU
19. 11. 2021 Voľby. § 3 ods. 3  
19. 11. 2021 VK vyhlási výsledky volieb v najbližší pracovný deň po dni volieb na úradnej výveske a na webstránke univerzity. 
VK vyhotoví zápisnicu z volieb do ŠRVŠ a pošle celú agendu volieb predsedovi ŠRVŠ poštou a zašle sken zápisnice na adresu adresa elektronickej pošty.
§ 8 ods. 4 volebná komisia/ 
tajomníčka AS TU

 

V Trnave, 4. november 2021