Dátum: 10. 11. 2021, pred tromi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov a v zmysle Zásad volieb Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl vyhlasujem voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej „ŠRVŠ“), ktoré sa budú konať dňa

19. novembra 2021 (piatok) v čase od 9.30 hod. do 15.00 hod.

v átriu budovy Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej 23, 918 43 Trnava

Voľby sa v zmysle § 3 ods. 3 Zásad volieb Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl konajú počas jedného pracovného dňa na celej univerzite tak, aby sa na stanovenom mieste mohlo voliť najmenej päť hodín.

Kandidovať môžu len študenti, ktorí sú zapísaní v zozname študentov a ktorí sú členmi akademickej obce TU a dali písomný súhlas na svoju kandidatúru. Navrhnúť kandidáta/kandidátku môže ľubovoľný člen študentskej akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „TU“). Návrhy kandidátov sa predkladajú predsedovi Akademického senátu TU prostredníctvom dekanátov jednotlivých fakúlt do 15. novembra 2021 do 15.00 hod. (do tohto dátumu a času je potrebné návrh doručiť). Následne budú zverejnené mená kandidátov/kandidátok na úradnej výveske TU.

Právo voliť má iba študentská časť akademickej obce. Oprávneným voličom a/alebo kandidátom je každý študent Trnavskej univerzity v Trnave zapísaný na štúdium (študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej i externej forme).

Voľbou sa obsadzujú tri miesta delegátov/delegátok do ŠRVŠ za celú TU.

 

Volebná komisia bude pracovať v nasledujúcom zložení:

Predsedníčka: Dominika Kuchárová
Členky a člen:
Júlia Juríková
Daniel Pavelka
Zuzana Rožaiová
Zuzana Šávoltová

 

Dňa 19. novembra 2021 volebná komisia vyhlási výsledky volieb na úradnej výveske TU.

  doc. JUDr. Peter Varga, PhD. 
predseda AS TU

V Trnave, 10. november 2021