Dátum: 3. 9. 2021, pred tromi rokmi

Podľa § 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v znení dodatku č. 1 AS TU U15/06122012 dňa 6. decembra 2012, 11. decembra 2012 a v znení dodatku č. 2 schváleného uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 1R­‑18/04042013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11. apríla 2013)

vyhlasujem voľby 
do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

Voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „voľby“) sa budú konať v týždni

od 4. – 8. októbra 2021

Termín a miesto volieb

Vo volebnom obvode Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 5. – 7. 10. 2021 v čase 10.00 do 13.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí budovy Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

Vo volebnom obvode Filozofická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 5. – 7. 10. 2021 v čase od 12.30 do 15.30 hod. vo vestibule hlavnej budovy Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnnave.

Vo volebnom obvode Pedagogická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 4. – 6. 10. 2021 v čase od 10.00 do 13.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí budovy Pedagogickej fakulty TU na Priemyselnej 4 v Trnave.

Vo volebnom obvode Právnická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 6. – 8. 10. 2021 v čase od 10.00 do 13.00 hod. v miestnosti č. 2 (tzv. malá zasadačka) v budove Právnickej fakulty TU na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave.

Vo volebnom obvode Teologická fakulta TU v Trnave sa voľby budú konať v dňoch 5. – 7. 10. 2021 v čase od 12.00 do 15.00 hod. v Átriu na 1. poschodí budovy Teologickej fakulty TU na Kostolnej 1 v Bratislave.

Vo volebnom obvode Rektorát univerzity, Univerzitná knižnica, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS. Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, Centrum informačných systémov, Centrum ďalšieho vzdelávania, Ústav dejín Trnavskej univerzity a Slovenský historický ústav v Ríme, výskumné pracovisko Trnavskej univerzity sa voľby budú konať v dňoch 5. – 7. 10. 2021 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v zasadacej miestnosti rektora TU, na 1. poschodí budovy Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

  Mgr. Katarína Karabová, PhD., v. r. 
predsedníčka AS TU v Trnave

V Trnave, 3. septembra 2021

 

Toto Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bolo uverejnené podľa § 4 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity na úradnej výveske: Trnavskej univerzity v Trnave dňa 3. septembra 2021,

  • Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave dňa 3. septembra 2021,
  • Filozofickej fakulty TU v Trnave dňa 3. septembra 2021,
  • Pedagogickej fakulty TU v Trnave dňa 3. septembra 2021,
  • Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 3. septembra 2021,
  • Teologickej fakulty TU v Trnave dňa 3. septembra 2021.

Zdroj: https://pdf.​truni.​sk/​astu/?​oznamy otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz); https://pdf.​truni.​sk/​astu/​download?​astu­‑vyhlasenie­‑volieb­‑2021.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)