Dátum: 25. 10. 2022, predminulý rok

obrázok

Akademický senát 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamom je zapísaných 1 514 oprávnených voličov.

Na doplňujúcich voľbách do AS PdF TU sa zúčastnilo 42 oprávnených voličov. Platných bolo 42 hlasovacích lístkov.

Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátiek:

 

  1. Mgr. Annamária Adamčíková, 3. st. štúdia, 1. ročník; 38 hlasov
  1. Mgr. Jana Urbanová, 3. st. štúdia, 1. ročník; 9 hlasov

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že v doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolené

 

  1. Mgr. Annamária Adamčíková, 3. st. štúdia, 1. ročník
  1. Mgr. Jana Urbanová, 3. st. štúdia, 1. ročník

 

  V Trnave 25. 10. 2022

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda volebnej komisie)

Mgr. Alexandra Lengyelová (členka)

Mgr. Marek Vydra (člen)