Dátum: 18. 10. 2022, predminulý rok

Volebná komisia konštatovala, že v návrhovom kole volieb boli odovzdané spolu 2 návrhové lístky. Z nich boli platné 2 návrhové lístky.

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu PdF TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 25. 10. 2022 v zasadacej miestnosti dekana PdF TU od 12:00 do 14:00 hod.:

 

Mgr. Jana Urbanová, 3. st. štúdia, 1. ročník, teória prírodovedného vzdelávania

Mgr. Annamária Adamčíková, 3. st. štúdia, 1. ročník, peadagogika

 

 

 

Trnava 18. 10. 2022

 

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda volebnej komisie)

Mgr. Alexandra Lengyelová (členka)

Mgr. Marek Vydra (člen)