Dátum: 4. 10. 2022, predminulý rok

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 11. 10. 2022 – 17. 10. 2022 od 12:00 do 14:00 h.

Členovia študentskej časti akademickej obce môžu návrhy na kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty v uvedené dni od 12:00 h do 14:00 h.

 

Vzor návrhu na kandidáta


Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………

Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 24. – 25. 10. 2022. Zároveň súhlasím s kandidatúrou a s jej zverejnením v zmysle GDPR.

 

Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.


 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 19. 10. 2022

Termíny konania doplňujúcich volieb podľa jednotlivých dní:

  • 24. 10. 2022; 12:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 25. 10. 2022; 12:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

 

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

predseda volebnej komisie