Faculty of Education Trnava University in Trnava

 

General courses for teachers and for social workers

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
PŠB048 Teória a prax sekundárneho vzdelávania Theory and practice of secondary education 4 Winter English
SJB046 Ruský jazyk Russian language 4 Summer Russian
PŠM043 Sociológia detstva a mládeže Sociology of Childhood 3 Winter 
Summer
English
PEM015 Metodológia pedagogického výskumu Methodology of Educational research 4 Winter English
PŠB020 Základy vývinovej psychológie Fundamentals of Developmental Psychology 4 Summer English
PŠB028 Teórie výchovy a vzdelávania Theories of Education 4 Summer English
PŠB094 Dejiny výchovy a vzdelávania 1 History of Education I 4 Winter English 
Polish
PŠB027 Úvod do pedagogiky Introduction to Education 3 Winter Polish
PŠB026 Úvod do štúdia Introduction to Studies 4 Winter Polish
PŠB007 Religionistika Religious Studies 4 Winter English
PŠB025 Prosociálna výchova Prosocial Education 4 Summer English
PŠB095 Deijny výchovy a vzdelávania 2 History of Education II 4 Summer English 
Polish
PŠB028 Teória výchovy Theory of Education 4 Summer English 
Russian
PŠB004 Etika Ethics 4 Summer Italian
PŠB018 Pedagogika voľného času 1 Out­‑of­‑School Education I 4 Winter English
PŠB011 Hudobná komunikácia Communication with Music and through Music 3 Winter English
PŠB009 Filozofia výchovy Philosophy of Education 4 Summer Italian
PŠB103 Poruchy detského vývinu Disorders of Infancy, Childhood, or Adolescence 4 Summer German
PŠB024 Psychológia výchovy 1 Psychology of education I 3 Summer English
PŠB036 Priebežná prax 1 Continuous Practice 4 Summer English
PŠB102 Teória výchovy v školských zariadeniach Theory of education in school institutions 4 Summer English 
Russian
PŠB016 Drogové závislosti a ich prevencia Drug addiction and its prevention 4 Summer German
PŠB041 Priebežná prax II Continuous Practice II 4 Winter English 
Russian
PŠB042 Pedagogická a sociálna komunikácia Pedagogic and social communication 3 Summer Polish
PŠB022 Základy sociálnej psychológie Introduction to Social Psychology 3 Winter German
PŠM053 Pedagogicko­‑psychologická diagnostika Psycho­‑pedagogical diagnostics 4 Winter English
PŠM048 Psychológia výchovy 2 The psychology of cognitive and sociomoral development 4 Winter German
PŠM049 Náhradná rodinná výchova Family foster care 3 Winter English 
Russian
PŠM050 Metodika výchovnej činnosti Methods of educational activities 4 Summer English
PŠM012 Výchovné poradenstvo Education Counseling 3 Summer English
PŠM015 Základy rodinného práva Introduction to Family Law 3 Summer English
PŠM055 Muzikoterapia Music therapy 3 Summer English 
German
PŠM027 Multikultúrna výchova Multicultural Education 3 Winter English
PŠM033 Mediálna výchova Media Education 3 Winter English
PŠM003 Netradičná religiozita Unconventional religiousness 3 Winter English

Learning program: Teaching of Ethics

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
PŠB003 Dejiny etických teórií History of Ethical Theories 5 Winter Italian
PŠM038 Kooperatívne učenie Cooperative Learning 3 Winter English
PŠB014 Medzináboženský dialóg Inter­‑religious Dialogue 3 Summer English
PŠB006 Aplikovaná etika 1 Applied Ethics I 4 Winter English 
Italian
PŠB008 Aplikovaná etika 2 Applied Ethics II 4 Summer English 
Italian

Learning program: Preschool and elementary education

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
PEB005 Fyziológia telesných cvičení Physiology of Exercises 3 Winter English
PEB006 Predškolská telesná a zdravotná výchova Preschool Physical and Health Education 6 Winter English
PEM010 Rozvoj jazykovej gramotnosti v základnej škole Developing Linguistic Literacy in Elementary School 4 Winter English
PEM011 Teória a prax primárneho vzdelávania Theory and Practice of Primary Education 3 Winter English
PEM013 Prírodovedné praktikum Practical Activities in Science Education 3 Summer English
PEM032 Telesná a zdravotná výchova Physical and Health Education 4 Winter English
PEM033 Primárne prírodovedné vzdelávanie Primary Science Education 4 Winter English
PEM034 Sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní Social Studies in Primary Education 4 Winter English

Learning program: Teaching chemistry

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
CHB009 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 10 Winter English
CHM001 Teória a prax vyučovania chémie 1 Theory and Practice of Teaching Chemistry 1 6 Winter English
CHM002 Technika a didaktika školských pokusov 1 Technics and Didactics of School Chemistry Experiments 1 4 Winter English
CHM011 Spotrebiteľská chémia Consumer Chemistry 3 Winter English
CHM018 Vedecká komunikácia Science Communication 3 Winter English
CHM042 Angličtina pre učiteľov chémie English Language for Chemistry Teachers 3 Winter English

Learning program: Teaching English Language and Literature

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
MFB001 Úvod do štúdia AJ Introduction into Study of English Language 4 Winter English
MFB003 Komunikácia v anglickom jazyku 1 Communication in English Language 1 3 Winter English
MFB005 Úvod do štúdia literatúry AJ Introduction into Study of English Literature 3 Summer English
MFB006 Úvod do štúdia britskej a americkej civilizácie Introduction into Study of British and American Civilization 3 Summer English
MFB007 Komunikácia v anglickom jazyku 2 Communication in English Language 2 3 Summer English
MFB008 Staršia anglická literatúra Old English Literature 3 Winter English
MFB018 Dynamika slovnej zásoby AJ Dynamics of English Vocabulary 3 Winter English
MFB019 Britská dráma British Drama 3 Winter English
MFB020 Kreatívne písanie v AJ Creative Writing 3 Winter English
MFB022 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 3 Summer English
MFB035 Angličtina pre akademické účely English for Academic Purposes 5 Winter English
MFB054 Morfológia AJ Morphology of English Language 4 Winter English
MFB055 Anglická literatúre 19. storočia English Literature of 19th Century 4 Winter English
MFB056 Komunikácia v anglickom jazyku 3 Communication in English Language 3 3 Winter English
MFB057 Syntax AJ Syntax of English Language 4 Summer English
MFB058 Anglická literatúra 20. storočia English Literature of 20th Century 3 Summer English
MFB059 Komunikácia v anglickom jazyku 4 Communication in English Language 4 3 Summer English
MFB071 Americká literatúra 19. storočia American Literature of 19th Century 4 Winter English
MFB072 Americká literatúra 20. storočia American Literature of 20th Century 4 Summer English
MFB073 Základy lexikológie Basics of Lexicography 2 Winter English
MFB100 Lexikológia AJ Lexicology of English Language 4 Summer English
MFM001 Lingvistická charakteristika angličtiny Linguistic Characterization of English 4 Winter English
MFM002 Teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 1 Theory and Practice of Teaching English and Literature 1 5 Winter English
MFM003 Súčasná anglická literatúry Contemporary English Literature 3 Winter English
MFM004 Americká angličtina American English 2 Winter English
MFM006 Štylistika AJ Stylistics of English Language 4 Summer English
MFM007 Súčasná americká literatúra Contemporary American Literature 3 Summer English
MFM008 Teória a prax vyučovania AJ a literatúry 2 Theory and Practice of Teaching English and Literature 2 5 Summer English
MFM009 Angloamerická literatúra pre deti a mládež Anglo­‑American Literature for Children and Young Adults 3 Winter English
MFM010 Sociolingvistika AJ Sociolinguistics of English Language 2 Summer English
MFM012 Britské a americké kultúrne štúdie British and American Cultural Studies 3 Winter English
MFM013 Prehľad vývinu AJ Outline of English Language Development 3 Winter English
MFM014 Vyučovanie angličtiny v predškolskom a mladšom školskom veku Teaching English in Pre­‑school Age and Younger School Age 3 Winter English
MFM015 Interkultúrna komunikácia AJ Intercultural Communication 3 Summer English

Learning program: Teaching German Language and Literature

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
MFB002 Fonetika a fonológia AH Phonetics and Phonology of English Language 4 Winter German
MFB024 Úvod do štúdia nemeckého jazyka Introduction to the Study of German Language 4 Winter German
MFB025 Fonetika a fonológia NJ Phonetics and phonology of German 6 Winter German
MFB026 Komunikácia v nemeckom jazyku 1 Communication in German 1 3 Winter German
MFB028 Úvod do štúdia literatúry NJ Introduction to Literary Studies 4 Summer German
MFB029 Úvod do dejín a kultúry germanofónnych krajín Introduction to the History and Culture of Germanophone Countries 4 Summer German
MFB030 Komunikácia v nemeckom jazyku 2 Communication in German 2 3 Summer German
MFB031 Staršia nemecká literatúra Older German Literature 4 Summer German
MFB037 Nemecká literatúra 18. a 19. storočia German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries 4 Winter German
MFB038 Lexikológia NJ Lexicology of German 4 Winter German
MFB042 Literárna komparatistika Comparative Literature Studies German 3 Winter German
MFB044 Komunikatívna gramatika NJ Communicative Grammar of German 3 Summer German
MFB062 Nemecká literatúra pre deti a mládež German Children’s and Juvenile Literature 3 Summer German
MFB065 Morfológia NJ Morphology of German 5 Winter German
MFB066 Komunikácia v nemeckom jazyku 3 Communication in German 3 3 Winter German
MFB067 Základy nemeckej ortografie Basics of German Orthography 4 Winter German
MFB068 Syntax NJ Syntax of German 5 Summer German
MFB069 Komunikácia v nemeckom jazyku 4 Communication in German 4 3 Summer German
MFB070 Frazeológia NJ Phraseology of German 3 Summer German
MFM050 Reálie Nemecka Applied Geography of Germany 3 Winter German
MFM051 Teória a prax vyučovania NJ a literatúry 1 Theory and Practice of Teaching German and Literature 1 5 Winter German
MFM052 Teória a prax vyučovania NJ a literatúry 2 Theory and Practice of Teaching German and Literature 2 5 Summer German
MFM053 Súčasná nemecká literatúra Contemporary German Literature 4 Summer German
MFM054 Médiá vo vyučovaní CJ Media in Teaching Foreign Languages 4 Summer German
MFM056 Interkultúrna komunikácia Intercultural Communication 4 Winter German
MFM059 Súčasná rakúska a švajčiarska literatúra Contemporary Austrian and Swiss Literature 4 Winter German
MFM060 Reálie Rakúska a Švajčiarska Applied Geography of Austria and Switzerland 4 Winter German
MFM061 Prehľad vývinu NJ Overview of the Development of German Language 3 Winter German
MFM062 Vyučovanie NJ v predškolskom a mladšom školskom veku Teaching German in Pre­‑school and Early­‑school Age 3 Winter German
MFM063 Štylistika NJ Stylistics of German 4 Winter German
MFM064 Produktívne a receptívne jazykové zručnosti NJ Productive and Receptive Language Skills German 3 Winter German
MFM070 Teória a prax prekladu NJ The Theory and Practice of German Translation 3 Winter German

Learning program: Teaching Fine Arts

Code Course title in Slovak language Course title in English language Credits Semester Language
VUB002 Ateliér – Sochárska tvorba 1 Sculptural creation 5   English
VUB015 Úvod do súčasného umenia 1 Fundamentals of contemporary art 1 4   English
VUB018 Úvod do súčasného umenia 2 Fundamentals of contemporary art 2 4   English
VUM067 Estetika a teória VU2 Aesthetics and theory of art 2 5   English
VUB042 Úvod do estetiky Introduction to aesthetics 3   English
VUB036 Hry s výtvarným materiálom Creations with fine art material 3   English
VUM028 Umenie v primárnom vzdelávaní Art in primary education 5   English
VUB059 
VUM059
Arteterapia Art therapy 4   English
VUB019 Animácia výtvarného umenia Animation of visual arts 4   English
VUB007 Ateliér – Textilná tvorba 1 Studio – textile creation 1 3   English
VUB010 Ateliér – Textilná tvorba 2 Studio – textile creation 2 3   English
VUB065 Kritické písanie Critical writing 5   English
VUB066 Analýza a interpretácia výtvarného umenia 1 Analysis and interpretation of visual arts 4   English