Dátum: 14. 3. 2024, minulý mesiac

Autori: PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD. 
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. 
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Recenzenti: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD. 
prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Korektúra: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Vydavateľ: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok: 2023 
 
  • ISBN 978­‑80­‑568­‑0624­‑1
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0624­‑1/​2023 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Anotácia

Monografia ponúka propedeutický pohľad na problematiku modelovania a simulácie (s využitím animácie) ako jednu zo základných súčastí vedeckého skúmania a rozširuje záber do oblasti ich využitia vo vzdelávacom procese. Práca sa začína rozborom základných pojmov, ako je systém, model a proces modelovania. Autorský tím skúma dynamické systémy, ich štruktúru, správanie a vplyv okolia, čím poskytuje náhľad do problematiky modelovania dynamických systémov. Špeciálny význam pre nás majú vizualizované simulácie vo vzdelávaní, ktoré poskytujú študentom didakticky vhodnú reprezentáciu učiva, ktorá spravidla vedie k lepšiemu porozumeniu komplexnej problematiky.

V oblasti 2D a 3D modelovania sa práca venuje interaktívnym animáciám vo vzdelávaní a ich prispôsobeniu edukačným potrebám. Autori diskutujú o význame a efektívnosti rôznych animačných techník a porovnávajú nástroje na ich vytváranie. Časť práce je orientovaná na rozbor 3D modelovania pomocou dronov s dôrazom na presnosť a technické aspekty. Práca tiež konspektuje integráciu tvorby realistických modelov do učebných plánov na stredných školách, a to najmä vo vzťahu k informatike a počítačovej grafike.

Publikácia je celkovo vo veľkej miere zameraná na tému využitia metód Monte Carlo a ich aplikácie vo vzdelávaní. Práca poskytuje historický kontext metód a ich postupnú integráciu do vedeckého a vzdelávacieho prostredia. Autorský tím sa venuje využitiu týchto metód pri modelovaní a simulácii v rámci študij¬ných programov pre budúcich učiteľov. Detailne prezentuje prístup k odhadu hodnoty určitého integrálu, demonštrácii metódy na odhad hodnoty čísla π a jej využitie v praxi pri analýze odtlačkov chodidla na analýzu patologických zmien tvaru nohy.

Publikácia predstavuje multidisciplinárne dielo, ktoré spája teoretické poznatky s praktickými aplikáciami a veríme, že bude cenným zdrojom informácií pre študentov, pedagógov alebo iných záujemcov o túto problematiku.

  Autori