Dátum: 26. 3. 2024, predminulý mesiac

Autorky: PaedDr. Jana Balážová, PhD.
  Mgr. Anna Sádovská, PhD.
Recenzenti: doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.
  doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Jazyková korektúra: Mgr. Romana Antalová
  Mgr. Zuzana Sitarčíková, PhD.
Vydavateľ: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Vydanie: prvé
Rok: 2024 
 
  • ISBN 978­‑80­‑568­‑0621­‑0
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0621­‑0/​2024 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Abstrakt:

Vo vedeckej monografii, v súlade so snahou vyhnúť sa zovšeobecnenému pohľadu na deti s Downovým syndrómom (ďalej iba DS) na základe ich fenotypových charakteristík a preferencii individualizovaných prístupov, autorky v jednotlivých kapitolách pojednávajú o včasnej intervencii zameranej na deti s DS, ktorá priamo súvisí so špecifikami starostlivosti a edukácie detí s DS v ranom veku. Približujú službu včasnej intervencie, jej legislatívnu úpravu a sumarizujú jej súčasti v jednotlivých rezortoch. Snažia sa poukázať na rozdielnosť poskytovania služby včasnej intervencie vo vybraných krajinách Európy. Pozornosť upriamujú na rodinu, ktorá má významnú úlohu pri rozvoji detí s DS. Prinášajú nadhľad (dynamickosť sveta a akceptácia perspektív aj limitov), prehľad (konkrétne inšpiratívne tipy, riešenia, situácie a pod.). Poskytujú podrobné popisy ľudí s DS z medicínskeho hľadiska, ako aj najnovšie výskumné poznatky o vývine mozgu, rizikách neskorších zdravotných problémov. Prezentujú všeobecné poznatky o potrebách detí s DS a význame ich sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj hlboký pohľad na možnosti zásahov do ich vývinu, konkrétne zmyslovej stimulácie, psychomotorického, kognitívneho, rečového a emocionálneho vývinu. Napokon predstavujú výskum rodín s deťmi s DS, v ktorom ich zaujímala oblasť špecifík starostlivosti a edukácie detí s DS. Monografiu možno vnímať ako pomocnú ruka pre tých, ktorí sa venujú deťom s Downovým syndrómom od raného veku.

Kľúčové slová:

Downov syndróm, deti s Downovým syndrómom, rodiny s deťmi s Downovým syndrómom, starostlivosť, včasná intervencia, raná starostlivosť, diagnostika, stimulácia, reziliencia, inkluzívna edukácia, sociálna inklúzia.