Dátum: 12. 11. 2021, pred tromi rokmi

v súvislosti s pripravovaným protestným pochodom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity,“ ktorého spoluorganizátorom je prostredníctvom SRK, RVŠ, ŠR TU v Trnave a Klubu dekanov aj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý sa uskutoční v utorok 16. 11. 2021 so začiatkom o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.

obrázok

S ohľadom na spoločenský význam tohto protestu a s ohľadom na potrebu podporiť slobodnú účasť členov akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave, Pedagogickej fakulty (ďalej len „fakulta“) na celospoločenskej diskusii o zásadných otázkach týkajúcich sa slobodného fungovania vysokého školstva v Slovenskej republike poskytujem podľa § 141 ods. 3 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnancom fakulty v utorok 16. 11. 2021 v čase od 10.00 hod. do skončenia štandardného pracovného času zamestnanca, pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje podľa pokynov vedúceho zamestnanca, s tým, že túto stanovenú podmienku odpracovania preveria príslušní vedúci zamestnanci.

Upozorňujem zamestnancov fakulty, že pracovné voľno udeľujem na účely zabezpečenia možnosti účasti na vyššie uvedenom protestnom zhromaždení.

 

V Trnave, 12. 11. 2021

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty