Dátum: 29. 6. 2021, pred tromi rokmi

Pedagogické fakulty slovenských univerzít vyjadrujú podporu plánovaným zmenám a reformným procesom, ktoré sú zamerané na skvalitnenie a zlepšenie základného vzdelávania ako fundamentálneho prvku vzdelávacej sústavy.

Oceňujeme a vítame všetky základné parametre pripravovaných štrukturálnych a kurikulárnych zmien základných škôl, ako boli reprezentantmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho pedagogického ústavu komunikované na viacerých fórach a miestach, ako aj v priamom dialógu s nami.

Osobitne podporujeme tie prvky reformy, po ktorých voláme už dávno a sú v súlade s našimi dlhodobými víziami základného vzdelávania založenými na našom výskumnom, teoretickom a praktickom poznaní:

  • Predĺženie primárneho vzdelávania o jeden rok. Sme jedna z mála krajín, ktoré zotrvávajú na extrémne krátkom primárnom vzdelávaní, čo má nepriaznivý dopad na budovanie fundamentálnych základov vzdelávania. Naše fakulty dlhodobo pripravujú učiteľov v programe s názvom „učiteľstvo pre primárne vzdelávanie“ a nie „učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy“, čím sme už dávno pripravení na to, že naši absolventi majú širší záber ako je zúžený profil pre štvorročný a vlastne nedokončený primárny stupeň základnej školy. Päťročným primárnym vzdelávaním zlepšíme vzdelávací štart detí a pevnejšie osvojenie základov vzdelávania v tých najkľúčovejších oblastiach gramotnosti.
  • Štruktúrovanie štátneho vzdelávacieho programu do troch vzdelávacích cyklov. Túto zmenu považujeme za potrebnú, aby sa základné vzdelávanie naozaj dalo realizovať v zmysle dosahovania kľúčových kompetencií a dobrého vyváženia poznatkov a zručností vo vzdelávaní. Vzdelávanie ako rozvoj kompetencií nie je vhodné plánovať na jeden rok a ani na veľmi dlhé úseky. Je to súčasne kľúčový prvok, ako v školách zabezpečiť skutočne inkluzívne vzdelávanie prispôsobené potrebám žiakov. Model usporiadania obsahu základného vzdelávacieho programu do troch cyklov nachádzame v desiatkach krajín naprieč celým svetom a viacerým z nich napomohol zlepšiť kvalitu základného vzdelávania.

Veľmi pozitívne vnímame to, ako je v súvislosti s pripravovanými zmenami nastavená aj súčinnosť s našimi fakultami a fakultami pripravujúcich učiteľov. Ide najmä o zapojenie našich fakúlt do reformných procesov, o presadzovanie toho, aby didaktický výskum a vývoj bol legitímnym a plnohodnotným výstupom výskumnej a vývojovej činnosti našich fakúlt. Toto všetko napomáha tomu, aby sa naše fakulty mohli viac a zmysluplne angažovať v reálnom vzdelávacom svete všetkých typov škôl a systematicky prispievali k rozvoju vzdelávania v Slovenskej republike.

Komunikácia so Štátnym pedagogickým ústavom, na ktorej sme boli informovaní o zásadných krokoch reformy, začala už na jeseň minulého roku. Naše stretnutia boli doplnené diskusiou s Akreditačnou agentúrou, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sme prerokovali potrebné mechanizmy, ako plánované zmeny sfunkčniť a dostať do praxe.

Pripravované zmeny považujeme za nevyhnutné, kľúčové a systémovo dôkladne premyslené, aby sa po dlhých rokov naozaj mohla naštartovať zmena vzdelávacieho systému, po ktorej voláme už tri desiatky rokov.

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vedenie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave