Dátum: 23. 1. 2019, pred piatimi rokmi

 

Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne súhlasia so Stanoviskom vedenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave k otázke plagiátorstva (https://fphil.​uniba.​sk/​detail­‑aktuality/​back_​to_​page/​filozoficka­‑fakulta­‑uk/​article/​stanovisko­‑vedenia­‑fif­‑uk­‑k­‑otazke­‑plagiatorstva/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a so stanoviskom UPJŠ v Košiciach, že plagiát nevyžaduje špeciálnu definíciu (https://www.​upjs.​sk/​aktuality/​stanovisko­‑upjs­‑plagiatorstvo/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), ak podstatná časť textu vykazuje výraznú zhodu s inými dielami.

Ako fakulta vychovávajúca budúcich pedagógov a učiteľov kladieme dôraz na čestné konanie študentov počas celého obdobia ich štúdia a rovnako i na konanie pedagógov. Uznávame zásadu, že záverečné práce na každom stupni štúdia predstavujú vrchol preukazujúci nadobudnuté vedomosti a zručnosti korektnej tvorivej činnosti, a dôsledky prípadného plagiátorstva rieši disciplinárna komisia. Považujeme preto za nanajvýš škodlivé, ak politickí činitelia akýmikoľvek argumentmi relativizujú podvod, akým práca s povahou plagiátu je. Nielen v roku 30. výročia Novembra 1989 je takéto konanie politikov za hranicou elementárnej ľudskej slušnosti.

Rovnako sa hlásime k názoru iných univerzít, že „v spoločnosti by nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva“ (https://www.​upjs.​sk/​aktuality/​stanovisko­‑upjs­‑plagiatorstvo/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), čo platí, a sme o tom presvedčení, aj pre prostredie akademických inštitúcií.

V záujme jednoznačného odsúdenia plagiátorstva ako nemorálneho a neetického konania, ktoré nie je zlučiteľné s princípmi univerzitného vzdelávania, vyzývame Jeho Magnificenciu rektora Trnavskej univerzity, toho času predsedu Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), aby inicioval spoločné stanovisko SRK k otázke plagiátorstva a k otázke zodpovednosti vysokých škôl za udeľovanie akademických a vedecko­‑pedagogických titulov.

  V Trnave 20. 1. 2019