Dátum: 20. 7. 2017, pred niekoľkými rokmi

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri podnety s obvineniami a podozreniami z plagiátorstva v záverečných prácach troch študentov fakulty.

Plagiátorstvo, teda prevzatie textových častí, resp. odborných tvrdení od iných autorov, bez riadneho uvedenia ich autorstva, je považované za porušenie Autorského zákona (185/2015 Z. z.) a ikonaEtického kódexu Trnavskej univerzity. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 77,31 kB (75,50 KiB), 30. 9. 2021

Disciplinárna komisia na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2017 prejednala všetky tri podania a za prítomnosti prizvaných dotknutých študentov a dotknutých pedagógov, po podrobnom preštudovaní prípadov a po skonštatovaní skutkov plagiátorstva vydala rozhodnutie o sankciách. Dvaja študenti sú podmienečne vylúčení zo štúdia a jeden študent dostal pokarhanie dekana fakulty.

Fakulta chce týmto dať najavo, že bude sledovať podobné prípady a overené plagiátorstvo bude v budúcnosti postihovať ešte prísnejšie.