Dátum: 30. 5. 2017, pred niekoľkými rokmi

Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu obrázok
Tlačová správa Bratislava 24. máj 2017

O cudzích jazykoch, kultúrnej gramotnosti 
a tiež adaptívnom učení

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyháva. Naše deti sa učia aj 10 rokov cudzí jazyk, napriek tomu nie sú schopné viesť jednoduchý pracovný pohovor v angličtine… Naše deti vyrastajú v globalizovanej dobe, napriek tomu ich neučíme ako akceptovať a prijímať odlišné kultúry… Naše deti nútime v škole postupovať stále rovnakým tempom, napriek tomu, že jedno je priemerné, iné talentované, ďalšie má poruchy učenia… Ako tieto problémy riešiť v praxi bežnej školy? Možné riešenia budú spoločne hľadať účastníci už 6. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google4, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. júna 2017 v Hoteli SENEC∗∗∗∗ v Senci.

Konferenciu organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. Odborným garantom tohtoročného podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Írska v Bratislave. Pozvanie na konferenciu prijal aj John Halligan T.D., írsky minister pre odborné vzdelávanie, zručnosti a inovácie.

„Na 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pozývame všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní budúcich generácií, ktorí vyhľadávajú nové odborné informácie podporené medzinárodnou skúsenosťou, ktorí túžia vniesť niečo nové do svojich tried a škôl…,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

 

Cudzí jazyk nie je žiadna veda, môže sa ho naučiť každý, ale…

 

Podľa posledných zverejnených štatistík sa na slovenských základných školách jeden cudzí jazyk učilo 80,1 % žiakov, víťazila angličtina. Na druhom stupni sa učilo angličtinu 95,9 % študentov, 52,2 % sa venovalo nemčine a 21,2 % ruštine. Na druhej strane však z prvého európskeho prieskumu jazykových kompetencií vyplýva, že len 42 % žiakov dobre ovláda svoj prvý cudzí jazyk a iba 25 % ovláda svoj druhý cudzí jazyk. Značný počet žiakov, 14 % v prípade prvého cudzieho jazyka a 20 % v prípade druhého, nedosahuje ani úroveň „začiatočník“.

„Tradičná gramaticko­‑prekladová metóda vyučovania cudzích jazykov predstavuje prístup, kde materinský jazyk zohráva dôležitú úlohu. Osvojené pojmy v materinskom jazyku slúžia ako pomôcka k vytváraniu nových pojmov = prekladov v cudzom jazyku. Moderné prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov však dokazujú, že oveľa efektívnejšie sa učí cudzí jazyk tak, ako sa ho učia deti, to znamená osvojením si pojmov od začiatku v cieľovom jazyku,“ vysvetľuje klasický spôsob učenia sa cudzieho jazyka Mgr. Elena Kováčiková, PhD. z Pedagogickej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Podľa jej slov sa aj preto „v súčasnosti preferuje tzv. multi­‑senzoriálny prístup učenia sa cudzích jazykov, ktorý zapája do učenia viac zmyslov. Čím viac zmyslov je do učenia zapojených, tým je pamäťová stopa nových pojmov silnejšia a trvácnejšia. Spájanie obrázkov so slovom v písanej a v hovorenej forme ozrejmí význam slova v cudzom jazyku aj bez nevyhnutnosti explicitného prekladu do materinského jazyka. To je princíp vizuálneho učenia. Vizuálnym učením si vytvárame pamäťové stopy na slová a frázy okamžite v cieľovom jazyku. Nie nadarmo sa hovorí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť,“ tvrdí Mgr. Elena Kováčiková, PhD., ktorá túto koncepciu učenia sa cudzieho jazyka predstaví aj účastníkom konferencie.

 

Ako deti pripraviť na spolužitie a dialóg s inými kultúrami?

 

„V globalizovanom svete dochádza k hodnotovým stretom neustále. Otázkou je, do akej miery sme pripravení a tiež schopní kultivovať svoj kultúrny kvocient, zvykať si na to, že ľudia z iných kultúr majú právo sláviť sviatky podľa seba, používať sebe vlastné mená označujúce ľudí a okolie inak než my. Sme schopní prijať myšlienku, že v konfrontácii hodnôt odlišných kultúr možno neexistuje „objektívne správne riešenie a postupy“? Sme schopní vnímať iné kultúry ako možné obohatenie a nie ako hrozbu?“ zamýšľa sa PhDr. Dušan Ondrušek, PhD., tréner a facilitátor, ktorý má s výskumom altruizmu a riešením konfliktov bohaté medzinárodné skúsenosti.

Na konferencii povedie seminár s názvom Kultúrna gramotnosť, v ktorom spolu s učiteľmi bude hľadať odpovede na otázky ako napríklad: S čím by sa deti mali stretnúť v školách, ako zabezpečiť zodpovedné a praktické súžitie s menšinami a inými kultúrami? Ako reagovať na deti, ktoré sa vysmievajú a ubližujú iným deťom, ktoré sa odlišujú? Ako v triede reagovať na poznámky, ktoré znevažujú iný výzor, jazyk, náboženstvo, či už ide o autentický názor alebo zrkadlenie toho, čo deti vidia a počujú doma alebo na ulici?

Adaptívne učenie – rešpektujme individualitu detí

Šedý priemer. Taká je, žiaľ, prax na slovenských školách. Kto vyniká v triede napríklad svojou aktivitou, je napomínaný s odvolaním sa na zvyšok triedy, ktorému sa musí učiteľ venovať. Kto zaostáva, je na tom ešte horšie. Predstavte si však, že existuje riešenie. A účastníci konferencie Učiteľ nie je Google4 sa s ním zoznámia vôbec ako prví na Slovensku. Postarajú sa o to prednášajúci z Írska, ktorí slovenským učiteľom predstavia model tzv. adaptívneho učenia. Učenia, ktoré sa prispôsobuje každému žiakovi v triede – priemernému, talentovanému aj zaostávajúcemu. „Každý žiak má svoje tempo, ale každý dosiahne žiadaný cieľ a naučí sa. To všetko vďaka softvéru, ktorý vie, ako sa žiak učí, ako sa učia iní žiaci a podľa toho pripraví obsah pre jednotlivého žiaka na mieru – podľa jeho možností a schopností,“ prezrádza Conor Flynn, COO a spoluzakladateľ spoločnosti Adaptemy a spoločnosti EDTECH z Írska.

Spolu so svojimi kolegami z Írska a za podpory zástupcov Univerzity Komenského v Bratislave z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky, ktorá je odborným garantom projektu, spoločne predstavia prvý softvér pre adaptívne učenie na Slovensku.

Rekordná účasť lektorov, pedagógov aj počet vzdelávacích aktivít

Dvojdňový odborný program tvorí spolu 43 vzdelávacích aktivít spolu s bohatým sprievodným programom: 6 hlavných referátov, 15 seminárov, 13 workshopov, 5 okrúhlych stolov, moderovaná diskusia, tréning, koučovacia zóna. Na podujatí tento rok vystúpi takmer 50 renomovaných lektorov z Nemecka, Írska, Švajčiarska, Indonézie, Česka a Slovenska. Konferencie sa zúčastní takmer 500 pedagógov všetkých typov škôl.

 

Generálny partner:

obrázok

 

Partneri:

obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok

 

Mediálni partneri:

obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok

 

Kontakt pre médiá: Mgr. Nataša Navrátilová, PR & marketing manažér
mobilný telefón: +421 907 891 188
telefón: +421 232 661 882
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., www.​raabe.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), www.​skolskyportal.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 


 

O RAABE: Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. Od januára 2005 pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. RAABE vydáva odborné publikácie a materiály, časopisy, newsletter vrátane elektronických produktov, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií, predovšetkým však riaditeľov škôl, učiteľov a iných pedagogických zamestnancov.

 

obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 


 

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 
Odborné nakladateľstvo 
Heydukova 12 – 14 
811 08  Bratislava
Zákaznícke oddelenie: 
(t) +421//​2//​32 66 18 50 
Sekretariát: 
(t) +421//​2//​32 66 18 40
(@) GDPR 
(http) www.​raabe.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
www.​skolskyportal.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)