Medzináboženský dialóg a migračná kríza

Autori: Jarmila Androvičová, Ladislav Bučko, Martin Dojčár, Rudolf Dupkala, Ján Figeľ, Jaroslav Franc, Monika Zaviš, Mária Hardy, Milica Páleníková, Jaroslava Poloňová, Martin Fero, Katarína Zollerová

Abstrakt: Zborník príspevkov z rovnomennej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Cirkevným odborom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Teologickou fakultou Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave a občianskym združením Fórum náboženstiev sveta Slovensko 12. apríla 2018.

Kľúčové slová: medzináboženský dialóg, medzinárodné migrácie, migračné krízy.

DOI 10.31262/978-80-568-0134-5/2018

 

Prevziať kópiu textu zborníka na svoj počítač.

Medzináboženský dialóg a migračná kríza

Interreligious Dialogue and Migration Crises

Authors: Jarmila Androvičová, Ladislav Bučko, Martin Dojčár, Rudolf Dupkala, Ján Figeľ, Jaroslav Franc, Monika Zaviš, Mária Hardy, Milica Páleníková, Jaroslava Poloňová, Martin Fero, Katarína Zollerová

Abstract: Peer-reviewed conference proceedings from the conference with international participation organized by the Faculty of Education of Trnava University, the Department of Religious Affairs of the Ministry of Culture of the Slovak Republic, the Greek-Catholic Theological Faculty of University of Prešov, the Theological Faculty of Trnava University, and the Forum of the World's Religions Slovakia on April 12, 2018.

Keywords: interreligious dialogue, international migrations, migration crises.

DOI 10.31262/978-80-568-0134-5/2018

 

Download the full text of the proceedings.