Dátum: 16. 6. 2015, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 15. 10. 2015, pred niekoľkými rokmi

Habilitačné konanie uchádzačky: PaedDr. Zita Jenisová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 4. 6. 2015, č. VR_4428­‑2015
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.10 odborová didaktika – teória chemického vzdelávania
Názov habilitačnej práce: Vyučovanie chémie v dobe digitálnych technológií
Názov habilitačnej prednášky: IKT ako možný prostriedok zvyšovania kvality vyučovania chémie

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul PaedDr. Zita Jenisová Kováčová, PhD.
Rok narodenia 1973
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

VŠ:

  učiteľstvo všeobecno­‑vzdelávacích predmetov, chémia – fyzika, 1997, PriF UK Bratislava

Akademický titul:

  PaedDr., učiteľstvo všeobecno­‑vzdelávacích predmetov, chémia, 2000, UKF Nitra

Vedecká hodnosť:

  PhD. teória vyučovania, chémia, 2009, PriF UK Bratislava
Ďalšie vzdelávanie
ECDL moduly 2, 3, 5, 6 2008
Potvrďme to Enterom akreditovaný vzdelávací program pre Celoživotné vzdelávanie 2010
Priebeh zamestnaní
ZŠ Prokofievova Bratislava 1993 (5 mesiacov)
Gymnázium L. Sáru, Bratislava 1996 (5 mesiacov)
Súkr. Gymnázium Kremnická 1997 – 1998 (10 mesiacov)
UKF Nitra 1998 – doteraz
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

Katedra chémie UKF v Nitre:

 • všeobecná chémia,
 • anorganická chémia,
 • preparatívna všeobecná a anorganická chémia,
 • technika a didaktika školských pokusov 1, 2,
 • IKT vo vyučovaní chémie,
 • laboratórna technika,
 • didaktika chémie,
 • špeciálna didaktika chémie
Mgr.,
 • pedagogická prax
Bc.,
 • pedagogická prax
Mgr.,
 • bakalársky seminár 1, 2
Bc.,
 • diplomový seminár 1 ,2
Mgr.,
 • bakalárska práca a seminár
Bc.,
 • diplomová práca, diplomový seminár
Mgr.
Odborné alebo umelecké zameranie odborová didaktika, teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, v špecializácii teória vyučovania chémie
Údaje o publikačnej činnosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

Monografie

 1. AAB BÍLEK, Martin, Ján BEŇAČKA, Imrich JAKAB, Zita JENISOVÁ, Oľga KOPCOVÁ, Gabriela LOVÁSZOVÁ, Zuzana PUCHEROVÁ a Anna SANDANUSOVÁ. Odborové didaktiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Zväzok I : Chémia, Biológia, Informatika, Environmentálna Ekológia. Nitra : UKF, 2009. 132 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑646­‑3. 0,75 AH
 2. AAB ZELENICKÝ, Ľubomír, Martin BÍLEK, Anna SANDANUSOVÁ, Ľubomíra VALOVIČOVÁ, Zita JENISOVÁ, Daniela HORVÁTHOVÁ, Júlia TOMANOVÁ, Gabriela PAVLOVIČOVÁ, Dušan VALLO, Marek VARGA, Hilda KRAMÁREKOVÁ, Erika KOVÁČIKOVÁ, Oľga KOPCOVÁ a Zuzana RAMPAŠEKOVÁ. Empirické poznávanie v prírodovednom vzdelávaní. Nitra : UKF, 2011. 207 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑912­‑9. 0,75 AH
 3. AAB RÓZOVÁ, Zdenka, Zuzana HEČKOVÁ, Zita JENISOVÁ, Soňa KERESZTESOVÁ, Branislav KOLENA, Dagmar MARKECHOVÁ, Erika MIKULOVÁ, Ján KLEIN, Michal MUNK, Peter PETLUŠ, Ida PETROVIČOVÁ, Zuzana PUCHEROVÁ, Monika STRELKOVÁ, Anna TIRPÁKOVÁ, Anton TRNÍK, Ľubica VALOVIČOVÁ, Viera VANKOVÁ, Tomáš PILKA, Ján SUPUKA a Ingrid BELČÁKOVÁ. Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia. 1. vyd. Nitra : UKF, 2013. 390 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑0388­‑3. 0,20 AH
 4. AAB JENISOVÁ Zita. Vyučovanie chémie v kontexte požiadaviek súčasnej doby. Nitra : UKF, 2015. 145 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑0805­‑5. 7,51 AH

Vysokoškolské učebnice

 1. ACB 001 FESZTEROVÁ, Melánia, Čestmír SERAFÍN a Zita JENISOVÁ. Chemické laboratórium a ochrana zdravia pri práci. Nitra : UKF, 2009. 120 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑607­‑4. 2 AH
 2. ACB 002 JOMOVÁ, Klaudia, Zita JENISOVÁ a Alžbeta HEGEDŰSOVÁ. Školské experimenty z organickej chémie a biochémie. Nitra : UKF, 2010. 126 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑810­‑8. 2 AH

Učebnice pre základné a stredné školy

 1. BCB 001 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Klaudia JOMOVÁ, Milan TURČÁNI a Zita JENISOVÁ. Vizualizácia vybraných chemických experimentov pre stredné školy : Všeobecná chémia a anorganická chémia : vysokoškolské učebné texty. Nitra : UKF, 2005. 1 DVD. ISBN 80­‑8050­‑933­‑6.
 2. BCB 002 JOMOVÁ, Klaudia, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Milan TURČÁNI a Zita JENISOVÁ. Vizualizácia vybraných chemických experimentov pre stredné školy : Organická chémia a biochémia : vysokoškolské učebné texty. Nitra : UKF, 2005. 1 DVD. ISBN 80­‑8050­‑931­‑X.

Skriptá

 1. BCI 001 JENISOVÁ, Zita, Klaudia JOMOVÁ, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ a Melánia FESZTEROVÁ. Vybrané chemické experimenty. 1. vyd. Nitra : UKF, 2008. 108 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑388­‑2. 3,25 AH
 2. BCI 002 JENISOVÁ, Zita. Indoor experimenty : chémia. Nitra : UKF, 2011. 65 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑909­‑9. 3,25 AH
 3. BCI 003 ZELENICKÝ, Ľubomír, Ľubomíra VALOVIČOVÁ, Zita JENISOVÁ a Martin ŠTUBŇA. Počítačom podporované experimenty. Nitra : UKF, 2011. 182 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑906­‑8. 2,25 AH
 4. BCI 004 LISÁ, Viera, Zita JENISOVÁ, Soňa FANDLYOVÁ a Stanislava HRAŠKOVÁ. Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete chémia pre stredné školy. Košice : Elfa, 2011. 318 s. ISBN 978­‑80­‑8086­‑148­‑3. 5,5 AH
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

214 spolu/164 SCI, 50 ostatných (z toho 22 zahraničných)

Členovia habilitačnej komisie

predseda:

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
študijný odbor: odborová didaktika

členovia:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. 
pracovisko: Fakulta prírodných vied, Katedra chémie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
študijný odbor: odborová didaktika

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. 
pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave 
študijný odbor: odborová didaktika

Oponenti

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 
pracovisko: Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové – zahraničný odborník 
študijný odbor: odborová didaktika

doc. Ing. Ján Reguli, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
študijný odbor: chémia a odborová didaktika

doc. RNDr. Beata Brestenská, CSc. 
pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave 
študijný odbor: odborová didaktika

Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 3 47,17 kB (46,07 KiB), 12. 8. 2015 – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 • ikonaPríloha č. 4 300,92 kB (293,86 KiB), 4. 9. 2015 – doc. RNDr. Beáta Brestenská, Ph.D.
 • ikonaPríloha č. 5 228,58 kB (223,22 KiB), 4. 9. 2015 – doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady PdF TU v Trnave
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady PdF TU v Trnave
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 15. 12. 2015 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 206,29 kB (201,46 KiB), 15. 12. 2015
V súlade s § 1 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 bolo dňom 18. 6. 2015 habilitačné konanie prerušené.
V súlade s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 bolo dňom 3. 8. 2015 habilitačné konanie obnovené.