Dátum: 29. 10. 2021, predminulý rok, aktualizované: 31. 3. 2022, minulý rok

Habilitačné konanie uchádzačky: Mgr. Hana Vančová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 19. októbra 2021, VR­‑6093­‑2021
Habilitačné konanie v odbore: odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Teaching English pronunciation using technology
Názov habilitačnej prednášky: Úskalia rozvoja jazykovej kompetencie nenatívnych učiteľov angličtiny

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky:

Meno a priezvisko Mgr. Hana Vančová, PhD.
Rodné priezvisko: Vančová
Rok narodenia: 1985
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2004 – 2009: (Mgr.) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra;

2009 – 2012: (PhD.) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor pedagogika

Ďalšie vzdelávanie Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT solutions for learning languages, Institute for Training, Employability and Mobile Learning (2019)
Priebeh zamestnaní

2013 – doteraz (100 %)

Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (odborný asistent)

2013

Základná škola s materskou školou Jacovce (učiteľka anglického jazyka)

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Bc. stupeň:

 • fonetika a fonológia anglického jazyka
 • súčasný anglický jazyk I
 • lexikológia anglického jazyka
 • súčasný anglický jazyk IV
 • základy lexikografie
 • konverzácia v anglickom jazyku
 • angličtina pre používateľov internetu
 • všeobecná lingvistika
 • úvod do štúdia britskej a americkej civilizácie
 • komunikačné jazykové zručnosti 4
 • komunikačné jazykové zručnosti IV – VI
 • všeobecný cudzí jazyk

Mgr. stupeň:

 • súčasný anglický jazyk v komunikačnom kontexte
 • lingvistická analýza textu
 • digitálne nástroje pre cudzojazyčné vzdelávanie a výskum
Odborné alebo umelecké zameranie fonetika a fonológia anglického jazyka, lexikológia, rozvoj komunikačných zručností

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

1.Monografie a kapitoly v monografiách:

AAA Vančová, H. (2021). Teaching English pronunciation using technology. Nümbrecht : KIRSCH–Verlag. [6,17 AH]. (100 %)

AAA Vančová, H. (2020).Pronunciation practices in EFL learning : perspectives of teachers and students. Hradec Králové : Gaudeamus. [6,26 AH]. (100 %)

ABD Vančová, H. (2018). Research in Teaching English Pronunciation. In: Four Insights into Foreign Language Pedagogy Research. Edited by: Silvia Pokrivčaková. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. [1,32 AH]. (100 %)

 

2. Skriptá a učebné texty:

BCI Vančová, H. (2019). Phonetics and phonology : selected aspects of English pronunciation : učebné texty. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta. [4,07 AH]. (100 %)

BCI Vančová, H. (2016). Phonetics and Phonology. A Practical Introduction to Pronunciation and Transcription. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. [3,58 AH]. (100 %)

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu [3] – citácie v zahr. publikáciách: 14 
[4] – citácie v dom. publikáciách: 22 
  
Spolu: 36
Publikačná činnosť:
Členovia habilitačnej komisie:

predsedníčka komisie:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (PdF TU v Trnave)

 
členovia komisie:

prof. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)

doc. Mgr. Světlana Hanušová, PhD. (Masarykova univerzita v Brně, Česká republika)

 
náhradníčka:

prof. PhDr. Gabriela Lojová (Univerzita Komenského, Bratislava)

Oponenti:

prof. Przemysław Łozowski (Uniwersytet Marii Curie­‑Skłodowskiej Lublin, Poľsko)

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)

 
náhradník:

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 2a 543,20 kB (530,47 KiB), 21. 12. 2021 – prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
 • ikonaPríloha č. 2b 626,42 kB (611,74 KiB), 10. 1. 2022 – doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
 • ikonaPríloha č. 2c 2,05 MB (1,95 MiB), 17. 1. 2022 – dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS
Návrh habilitačnej komisie vo veci habilitačného konania Mgr. Hany Vančovej, PhD. ikonaPríloha č. 5 175,56 kB (171,44 KiB), 24. 2. 2022
Prezenčná listina z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Peda­gogic­kej fakulty TU v Trnave kona­ného dňa 10. 2. 2022 ikonaPríloha č. 6 131,91 kB (128,82 KiB), 24. 2. 2022
Výpis zo zápisnice z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 10. februára 2022 ikonaPríloha č. 7 163,09 kB (159,26 KiB), 24. 2. 2022
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 1. 4. 2022 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko­‑pedagogického titulu docent 441,44 kB (431,10 KiB), 3. 6. 2022