Dátum: 23. 2. 2017, pred niekoľkými rokmi

Migrácia: Náboženstvá bez hraníc 
európska a americká perspektíva

medzinárodná vedecká konferencia

Migration: Religions without Borders 
European and American Perspectives

International Scientific Conference

 

  
Záštitu nad konferenciou prevzali minister kultúry Slovenskej republiky, pán Marek Maďarič, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

  
The conference is held under the auspices of Minister of Culture of the Slovak Republic Mr. Marek Maďarič, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., President of Trnava University in Trnava, and prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Dean of Faculty of Education of Trnava University.

 

Termín / Date 5. máj 2017 / May 5, 2017

 

Miesto / Location Aula Trnavskej univerzity Pazmaneum 
Univerzitné námestie 1, Trnava, Slovakia

 

Anotácia / Anotation

Cieľom konferencie je diskutovať o súčasnej „migračnej kríze“ v Európe z interdisciplinárnej perspektívy prednostne ako o náboženskom a kultúrnom fenoméne, reflektovať európsku a americkú historickú skúsenosť s migráciou a špecificky európske a americké prístupy k migrácii.

The aim of the conference is to address the current European “migration crisis” from interdisciplinary perspective primarily as a religious and cultural phenomenon, and to discuss both European and American historical experiences with migration, as well as specifically European and American approaches to it.

 

Organizátori / Organizers

  • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
  • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • International Center for Law and Religion Studies, USA
  • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

Vedecký výbor / Scientific Board

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
prof. Dr. Elizabeth A. Clark 
Dr. h. c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. 
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
doc. Kamil Kardis, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 
Mgr. Lucia Grešková, PhD.

 

Program konferencie / Conference Programme

 

Otvorenie / Opening 
9:00 – 9:30

Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

JUDr. Emília Kršíková 
Vedúca služobného útvaru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ivana Kubalová a Petra Jurenová 
spevácky recitál

 

Predpoludňajší blok / Morning Session 
9:30 – 12:30

Prof. Dr. Gary B. Doxey 
Associate Director, International Center for Law and Religion Studies, USA 
Migration, Refugees, and Religious Freedom: A Perspective from America

Dr. Tamás Lukács 
President, The Independent Police Complaints Board, Hungary 
Can the History Flow Against the Stream of Consciousness?

Dr. Torsten Moritz 
Executive Secretary, Churches’ Commission for Migrants in Europe, Belgium 
Migration to Europe: Some Observations on the Changing Role of Religion in the Public Space

Ing. Pavla Bendová 
Riaditeľka Odboru cirkví Ministerstva kultury České republiky, ČR 
Náboženská sloboda v Českej republike

JUDr. Ján Juran 
Riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, SR 
Náboženská sloboda na Slovensku

Doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR 
Ústavno­‑právna regulácia vzťahu štátu a cirkví v Slovenskej republike

 

Obed / Lunch 
12:30 – 14:00

 

Popoludňajší blok / Afternoon Session 
14:00 – 16:00

Ľubomír Martin Ondrášek, MDiv, ThM, AMRS 
President, Acta Sanctorum, USA 
Európska migračná a utečenecká kríza: na obranu realistického idealizmu

Dr. h. c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  
Vedúci Katedry filozofie a religionistiky, Prešovská univerzita v Prešove, SR 
Migrácia, participácia, náboženstvo

Dr. h. c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.  
Vedúci Katedry filozofie a religionistiky, Žilinská univerzita v Žiline, SR 
Perspektívy a limity dialógu kultúr v kontextoch súčasnej vlny migrácie

 

Ukončenie / Closing 
16:00

 

Kontakt / Contact 
Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. / adresa elektronickej pošty

 

obrázok