Dátum: 17. 5. 2022, predminulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Ubytovanie pre vyššie ročníky denného štúdia – bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň

Študenti si žiadosti podávajú do 5. 6. 2022.

Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom Modulárneho akademického informačného systému univerzity (ďalej len MAIS). Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť, spolu s prílohami doručí študent na študijné oddelenie fakulty PdF alebo pošle poštou (rozhodujúci je dátum podania zásielky) najneskôr do termínu stanoveného harmonogramom 5. 6. 2022.

 

Adresa Pedagogická fakulta, študijné oddelenie,
  Priemyselná 4, 918 43  Trnava

 

Vyplnená žiadosť musí spĺňať tieto náležitosti:

  • podaná cez MAIS,
  • obsahovať všetky predpísané údaje,
  • zakliknúť v žiadosti vážený priemer za uzavreté obdobie,
  • obsahovať všetky požadované prílohy o vzdialenosti, časovej dostupnosti (potvrdenie si stiahnite z webovej stránky prepravcu), sociálnych a zdravotných aspektoch a mimoškolských aktivitách,
  • podaná v termíne stanovenom harmonogramom,
  • jej vytlačená verzia musí byť vlastnoručne podpísaná študentom žiadajúcim o ubytovanie.

 

Ďalšie informácie: