Dátum: 4. 3. 2019, pred piatimi rokmi, aktualizované: 23. 1. 2020, pred štyrmi rokmi

Pravidlá rigorózneho konania na Pedagogickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Smernica č. 2/2019

obrázok

Schválená vedením PdF TU dňa 21. februára 2019 s účinnosťou od akademického roka 2019/2020.

čl. 1 
Všeobecné ustanovenia

(1) Rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) na PdF TU sa uskutočňujú v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v tých študijných programoch, ktoré má fakulta akreditované ako študijné programy magisterského štúdia.
(2) Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia jednotlivých odborov.
(3) Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú uchádzači akademický titul…
 
  • doktor pedagogiky (PaedDr.) v prípade všetkých študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy,
 
  • doktor filozofie (PhDr.) v prípade študijného odboru filológia.
  (Aktualizované podľa dodatku č. 1 smernice č. 2/2019 (pravidlá rigorózneho konania…) 
 
(4) Rigorózne konanie na fakulte riadia dekan fakulty (ďalej len „dekan“), prodekan pre študijné záležitosti a predsedovia komisií na rigorózne skúšky.

čl. 2 
Prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky

(1) Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva dekanovi fakulty, na ktorej sa koná rigorózna skúška v príslušnom študijnom odbore (príloha č. 2).
(2) Uchádzač v prihláške na rigorózne konanie uvedie osobné údaje, študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, a študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky, ako i tému rigoróznej práce. Uchádzač si môže vybrať na vykonanie rigoróznej skúšky študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo príbuzný študijný odbor.
(3) Prílohami prihlášky na rigorózne konanie sú:
  (a) overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní; absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí aj overenú kópiu dokladu o jeho nostrifikácii, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
  (b) overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  (c) životopis,
  (d) zoznam publikovaných, resp. iných prác,
  (e) doklad o zaplatení poplatku za rigorózne konanie (bankové potvrdenie o prevode poplatku na účet fakulty,
  (f) overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu).
(4) Prihláška na rigorózne konanie sa môže podávať počas celého akademického roka.
(5) Prihlášku na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce posúdi predseda komisie. Dekan jej prijatie potvrdí do 30 dní odo dňa jej doručenia. Dekan v rovnakej lehote vráti prihlášku, ak uchádzač nepredložil požadované doklady alebo ak ide o študijný odbor, v ktorom sa nekoná rigorózna skúška na fakulte.

čl. 3 
Rigorózna práca

(1) Rigorózna práca má štandardnú podobu kvalifikačnej práce svojho druhu. Musí ísť o pôvodnú prácu, uchádzač nemôže predložiť svoju obhájenú diplomovú ani inú kvalifikačnú prácu. Formálna stránka rigoróznej práce sa riadi Smernicou rektora Trnavskej univerzity v Trnave.
(2) Rigorózna práca sa odovzdáva najneskôr do 12 mesiacov od oznámenia akceptácie prihlášky. Účastník rigorózneho konania je povinný predložiť referentovi pre rigorózne konanie rigoróznu prácu jeden raz v hrebeňovej väzbe, jeden raz na CD nosiči v PDF formáte.
(3) Po získaní prístupových kódov do Evidencie záverečných prác (ďalej len „EZP“) je uchádzač povinný nahrať rigoróznu prácu do EZP. Uchádzač doručí referentovi pre rigorózne konanie tieto dokumenty: Protokol o kontrole originality, Licenčnú zmluvu, Analytický list (bližšie informácie sú uvedené v smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave.
(4) Ak uchádzač v stanovenom termíne zo závažných dôvodov neodovzdá rigoróznu prácu, môže dekan na základe písomnej žiadosti uchádzača povoliť predĺženie termínu odovzdania práce, avšak len dovtedy, aby celková dĺžka rigorózneho konania od podania prihlášky uchádzačom nepresiahla 24 mesiacov.
(5) Predseda rigoróznej komisie môže uchádzačovi odporučiť konzultanta, ktorým môže byť profesor, docent alebo odborný asistent s vedecko­‑akademickým titulom PhD.
(6) Rigoróznu prácu posudzuje jeden oponent, ktorého navrhuje predseda príslušnej komisie pre rigorózne skúšky.
(7) Oponent predloží o rigoróznej práci písomný oponentský posudok predsedovi komisie do 30 dní od prijatia práce, v ktorom uvedie, či prácu odporúča alebo neodporúča na obhajobu. V prípade negatívneho stanoviska sa obhajoba nemôže uskutočniť a dekan vyzve uchádzača, aby rigoróznu prácu prepracoval.
(8) Ak je rigorózna práca odporučená na obhajobu, najneskôr do 15 dní pred konaním rigoróznej skúšky dekan uchádzačovi zašle oponentský posudok a oznámi mu termín a miesto konania rigoróznej skúšky.
(9) Prepracovať rigoróznu prácu je možné maximálne jedenkrát. Ak prepracovaná rigorózna práca bude mať oponentský posudok negatívny, rigorózne konanie bude ukončené. Uchádzač má možnosť začať nové rigorózne konanie s novou témou rigoróznej práce najskôr po 12 mesiacoch.

čl. 4 
Rigorózna skúška

(1) Rigorózna skúška je verejná a koná sa pred komisiou pre rigorózne skúšky (ďalej len „komisia“).
(2) Rigorózna skúška sa koná za prítomnosti predsedu komisie a najmenej ďalších troch členov komisie, z toho jeden je spravidla oponent rigoróznej práce.
(3) Predsedu komisie vymenúva a odvoláva dekan; vymenúva ho spomedzi profesorov alebo docentov, ktorí pôsobia na fakulte v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore.
(4) Ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva dekan na návrh predsedu komisie.
(5) Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam uvedeným v oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie.
(6) Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z predmetných oblastí príslušného študijného programu, a to spravidla súvisiacich s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí alebo z ktorej vypracoval rigoróznu prácu. Tematické okruhy ústnej časti rigoróznej skúšky a odporúčaná literatúra sú uvedené na internetovej stránke príslušnej katedry.
(7) Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jednom dni.
(8) O výsledku rigoróznej skúšky komisia hlasuje verejne na neverejnom zasadnutí v deň konania rigoróznej skúšky. Predseda komisie verejne vyhlási výsledok rigoróznej skúšky v ten istý deň hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel.“ Ak by výsledok hlasovania komisie bol nerozhodný, rozhodujúci je hlas predsedu.
(9) O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví zápis, ktorý podpíšu predseda komisie a ostatní členovia komisie prítomní na skúške.
(10) Uchádzač, ktorý na obhajobe rigoróznej práce alebo na ústnej skúške nevyhovel, môže rigoróznu skúšku opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa konania neúspešnej rigoróznej skúšky; termín opakovania rigoróznej skúšky určí dekan.
(11) Opakovaná rigorózna skúška sa koná z tej časti rigoróznej skúšky (obhajoba rigoróznej práce, ústna skúška), v ktorej bol uchádzač v riadnom termíne neúspešný. Opakovanie rigoróznej skúšky musí v rámci jedného rigorózneho konania uchádzač vykonať do jedného roka od konania riadneho termínu rigoróznej skúšky. Opakovanie rigoróznej skúšky je možné len raz.
(12) Ak uchádzač nepríde v určenom termíne na rigoróznu skúšku a jeho neúčasť nie je písomne ospravedlnená do 15 dní, hodnotí sa tak, akoby na skúške „nevyhovel.“ Uchádzačovi, ktorý v určenom termíne na rigoróznu skúšku neprišiel a jeho neúčasť bola ospravedlnená, určí dekan na vykonanie rigoróznej skúšky náhradný termín.
(13) V odôvodnených prípadoch môže dekan fakulty prerušiť prípravu rigorózneho konania na základe písomnej žiadosti účastníka a súhlasného stanoviska predsedu komisie, nie však dlhšie ako na obdobie 12 mesiacov.
(14) O zrušení rigorózneho konania rozhoduje dekan fakulty na základe písomnej žiadosti účastníka alebo ak neodovzdal do 12 mesiacov po prijatí rigoróznu prácu a prihlášku na rigoróznu skúšku, prípadne z iných vážnych dôvodov.

čl. 5 
Poplatky za rigoróznu skúšku

(1) Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce uhrádza uchádzač alebo právnická osoba, ktorá ho vyslala na vykonanie rigoróznej skúšky, a to vo výške určenej vo Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave o školnom a poplatkoch na príslušný akademický rok.
(2) Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom IBAN kód SK 42 8180 0000 0070 0024 1199, špecifický symbol 20003, s uvedením doplňujúcich údajov meno a priezvisko. Ak bolo rigorózne konanie prerušené alebo zrušené vinou účastníka alebo na jeho žiadosť, poplatok na úhradu nákladov sa účastníkovi nevráti.
(3) Poplatok za opakovanie obhajoby rigoróznej práce, ako aj rigoróznej skúšky je 250 €. Ak uchádzač opakuje iba jednu časť rigoróznej skúšky, platí poplatok 125 €.
(4) Organizačné informácie o rigoróznom konaní sa poskytujú na študijnom oddelení PdF TU.

čl. 6 
Poplatky za vydanie diplomu

(1) Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu absolventom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku, uhrádza absolvent do 10 dní odo dňa úspešného vykonania rigoróznej skúšky, najneskôr do dňa konania promócie.
(2) Za úkony spojené s vydaním diplomu sa od absolventa rigorózneho konania požaduje osobitný poplatok v zmysle Vyhlášky rektora TU v Trnave o výške školného a poplatkov spojených so štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave platnej na aktuálny akademický rok.

čl. 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia

Zrušujú sa Pravidlá rigorózneho konania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave platné do dňa ……………

Schválené Akademickým senátom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa ……………… Pravidlá rigorózneho konania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave nadobudli účinnosť v deň schválenia Akademickým senátom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
predseda Akademického senátu dekan Pedagogickej fakulty
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Trnavskej univerzity v Trnave

 

Táto smernica bola schválená v Akademickom senáte Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. 2. 2019 uznesením č. 3/5/2. Táto smernica bola zverejnená na úradnej výveske Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 4. 3. 2019.