Zimný semester
Zápis a školenia novoprijatých študentov na prácu s univerzitnými IS 14. 6. 2021 – 15. 9. 2021
Náhradné prijímacie konanie na bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program pre FF, PdF, FZaSP a PF na akademický rok 2021/2022 sa uskutoční v Trnave a pre TF v Bratislave 9. 8. 2021 – 25. 8. 2021
Slávnostné otvorenie akademického roka a Veni Sancte 20. 9. 2021
Výučbové obdobie 20. 9. 2021 – 10. 12. 2021*
Skúškové obdobie 11. 12. 2021 – 12. 2. 2022
Letný semester
Výučbové obdobie 14. 2. 2022 – 13. 5. 2022*
Promócie absolventov magisterského štúdia (2,5­‑roční) 7. 2. 2022 – 18. 2. 2022
Veľkonočné prázdniny 13. 4. 2022 – 19. 4. 2022
Termín odovzdania dizertačnej práce v dennej forme štúdia 29. 4. 2022**
Te Deum 11. 5. 2022
Skúškové obdobie 14. 5. 2022 – 3. 7. 2022
Promócie absolventov magisterského štúdia 20. 6. 2022 – 24. 6. 2022***
Opravné termíny štátnej skúšky do 31. 8. 2022****
Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 pre všetky fakulty TU:
bakalársky študijný program 1. 6. 2022 – 24. 6. 2022
magisterský študijný program 13. 6. 2022 – 15. 7. 2022
doktorandský študijný program 13. 6. 2022 – 8. 7. 2022
Prijímacie konanie sa uskutoční v Trnave, okrem prijímacieho konania Teologickej fakulty, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Letné prázdniny 4. 7. 2022 – 31. 8. 2022

V súlade s čl. 4 ods. 6 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave konkrétny časový harmonogram akademického roka pre študijné programy uskutočňované na fakulte stanoví dekan.

Schválené KR TU dňa 23. marca 2021.

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

* Dátum začiatku výučbového obdobia v rámcovom harmonograme je určený pre 12­‑týždňový semester (zimný, letný). Pre 13­‑ a 14­‑týždňový semester začiatok výučbového obdobia upravujú fakultné harmonogramy štúdia na akademický rok 2021/2022.
** Presný termín odovzdania si určí fakulta.
*** Termín konania promócie absolventov doktorandského štúdia bude s fakultami dohodnutý per rollam.
**** Platí aj pre obhajobu dizertačnej práce pre externú formu doktorandského štúdia.

 


Zdroj: ikonaRámcový časový harmonogram štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2021/2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 106,48 kB (103,99 KiB), 30. 9. 2021