Zimný semester
Zápis a školenia novoprijatých študentov na prácu s univerzitnými IS 15. 6. 2020 – 15. 9. 2020
Náhradné prijímacie konanie na bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program pre FF, PdF, FZaSP a PF na akademický rok 2020/2021 sa uskutoční v Trnave a pre TF v Bratislave 10. 8. 2020 – 26. 8. 2020
Slávnostné otvorenie akademického roka a Veni Sancte 21. 9. 2020
Výučbové obdobie 21. 9. 2020 – 11. 12.2020*
Skúškové obdobie 12. 12. 2020 – 13. 2. 2021
Letný semester
Výučbové obdobie 15. 2. 2021 – 14. 5. 2021*
Veľkonočné prázdniny 31. 3. 2021 – 6. 4. 2021
Termín odovzdania dizertačnej práce v dennej forme štúdia 30. 4. 2021**
Te Deum 12. 5. 2021
Skúškové obdobie 15. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Promócie absolventov magisterského štúdia 21. 6. 2021 – 25. 6. 2021***
Opravné termíny štátnej skúšky do 31. 8. 2021****
Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 pre všetky fakulty TU:
bakalársky študijný program 1. 6. 2021 – 25. 6. 2021
magisterský študijný program 14. 6. 2021 – 16. 7. 2021
doktorandský študijný program 14. 6. 2021 – 9. 7. 2021
Prijímacie konanie sa uskutoční v Trnave, okrem prijímacieho konania Teologickej fakulty, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Letné prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

V súlade s čl. 4 ods. 6 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave konkrétny časový harmonogram akademického roka pre študijné programy uskutočňované na fakulte stanoví dekan.

Schválené KR TU dňa 24. apríla 2020.

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

* Dátum začiatku výučbového obdobia v rámcovom harmonograme je určený pre 12­‑týždňový semester (zimný, letný). Pre 13­‑ a 14­‑týždňový semester začiatok výučbového obdobia upravujú fakultné harmonogramy štúdia na akademický rok 2020/2021.
** Presný termín odovzdania si určí fakulta.
*** Termín konania promócie absolventov doktorandského štúdia bude s fakultami dohodnutý per rollam.
**** Platí aj pre obhajobu dizertačnej práce pre externú formu doktorandského štúdia.

 


Zdroj: ikonaRámcový časový harmonogram štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2020/2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 212,23 kB (207,25 KiB), 30. 9. 2021