Zoznam skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
 
PV povinne voliteľný (predmet)
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
3. 9. – 15. 9. 2020   zápis a školenie do 1. ročníka na AR 2020/​2021 zápis a školenie do 1. ročníka štu­den­tov po opravných ŠS na AR 2020/​2021 zápis štu­den­tov na AR 2020/​2021    
2. 9. – 7. 9. 2020 potvrdenia o návšteve školy          
8. 9. – 14. 9. 2020 študijné oddelenie zatvorené          
14. 9. – 18. 9. 2020   ŠS riadny termín – TZVaV        
21. 9. – 25. 9. 2020   možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
19. 9. 2020         zápis štu­den­tov do ZS AR 2020/​2021 zápis štu­den­tov do ZS AR 2020/​2021
21. 9. – 12. 12. 2020 výučba          
31. 10. 2020     vypísanie tém na DP pre štu­den­tov kon­čia­cich v AR 2021/​2022      
30. 11. 2020     den­ný štu­dent kon­čia­ci v AR 2021/​2022 sa prihlási na tému DP v MAIS      
30. 11. 2020     ex­ter­ný štu­dent kon­čia­ci v AR 2022/​2023 sa prihlási na tému DP v MAIS      
7. 12. – 11. 12. 2020   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS      
1. 12. 2020   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2020/​2021 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2020/​2021      
12. 12. 2020 – 13. 2. 2021 skúškové obdobie          
27. 1. 2021 deň otvorených dverí          
ŠS štu­den­tov EFŠ
4. 12. 2020     odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS      
január 2021     ŠS UPV, PP, SPV, externé štúdium      
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
13. 2. 2021         zápis štu­den­tov do LS AR 2020/​2021 zápis štu­den­tov do LS AR 2020/​2021
15. 2. 2021 začiatok LS          
15. 2. 2021 zápis po prerušení          
15. 2. – 19. 2. 2021   možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
15. 2. – 14. 5. 2021 výučba          
15. 2. – 16. 4. 2021     výučba štu­den­tov 2. ročníka      
15. 2. – 23. 4. 2021   výučba štu­den­tov 3. ročníka        
28. 2. 2021 prihlášky na štúdium Bc., Mgr. na AR 2021/​2022 vypísanie tém na BP štu­den­tov kon­čia­cich v AR 2021/​2022        
12. 3. 2021       vypísanie tém DzP    
22. 3. – 27. 3. 2021 príprava OŠP, P, PV, V predmetov na AR 2021/​2022          
31. 3. 2021   štu­dent kon­čia­ci v AR 2021/​2022 sa prihlási sa na tému BP v MAIS        
31. 3. – 6. 4. 2021 veľkonočné prázdniny
16. 4. 2021     odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS      
16. 4. 2021     odovzdanie projektu k priebežnej/​súvislej praxi      
17. 4. – 7. 5. 2021     skúškové obdobie pre štu­den­tov 2. ročníka      
17. 4. – 7. 5. 2021     zápis hodnotení v systéme MAIS      
23. 4. 2021   odovzdanie BP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS        
24. 4. – 15. 5. 2021   skúškové obdobie pre štu­den­tov 3. ročníka        
24. 4. – 15. 5. 2021   zápis hodnotení v systéme MAIS        
30. 4. 2021       odovzdanie prihlášky na DzS + DzPj, odovzdanie žiadosti na obhajobu DzP + DzP    
apríl 2021 vypísanie P, PV, V predmetov na AR 2020/​2021          
apríl, máj 2021   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2020/​2021 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2020/​2021 v systéme MAIS      
12. 5. 2021 Te Deum
7. 5. 2021         odovzdanie záverečnej práce + 1 ks CD, prihláška na záverečné skúšky odovzdanie záverečnej práce + 1 ks CD, prihláška na záverečné skúšky
10. 5 – 14. 5. 2021   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS      
15. 5. – 30. 6. 2021 skúškové obdobie (s výnimkou kon­čia­cich štu­den­tov)          
ŠS
máj, jún 2021   ŠS štu­den­tov DFŠEFŠ ŠS štu­den­tov DFŠEFŠ      
11. 6. 2021       prihlášky na štúdium na AR 2021/​2022    
19. 6. 2021         záverečné skúšky záverečné skúšky
26. 6. 2021         záverečné skúšky záverečné skúšky
jún 2021   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2021/​2022 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2021/​2022 v systéme MAIS      
22. 6. 2021       prijímacie konanie    
21. 6. – 25. 6. 2021     promócie ab­sol­ven­tov AR 2020/​2021 DzS, obhajoba DzP    
30. 6. 2021   podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVV riadny a opravný termín podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín      
30. 6. 2021   opravný termín ZP s obhajobou opravný termín DP s obhajobou      
30. 6. 2021   podanie prihlášky na ŠS z TZVV(štu­denti 2. ročníka UAP, AVU) ŠS bude v septembri 2021        
30. 6. 2021   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2021/​2022 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2021/​2022      
1. 7. – 31. 8. 2021 prázdniny
7. 7. – 9. 7. 2021   promócie ab­sol­ven­tov AR 2020/​2021        
1. 7. 2021   zápis do 1. ročníka štúdia AR 2021/​2022        
2. 7. 2021   zápis do 1. ročníka štúdia AR 2021/​2022        
1. 7. 2021     zápis štu­den­tov do 1. ročníka na AR 2021/​2022      
31. 7. 2021         prihlášky na štúdium DPŠ na AR 2021/​2022 prihlášky na štúdium RŠ­‑AJL na AR 2021/​2022
10. 8. 2021         vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti  
ŠS
16. 8. – 20. 8. 2021   ŠS – opravný termín, riadny termín so súhlasom dekana, denné a externé štúdium ŠS – opravný termín, riadny termín so súhlasom dekana, denné a externé štúdium obhajoba DzP – SAV    

 

 
  

Ďalšie formáty a zobrazenia:

  • Export do formátu ikonaiCal