Zoznam skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
 
PV povinne voliteľný (predmet)
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
3. 9. 2019     zápis do 1. ročníka Mgr. študentov po opravných ŠS na AR 2019/2020 zápis PhD. študentov na AR 2019/2020    
3. 9. – 11. 9. 2019 potvrdenia o návšteve školy          
19. 9. 2019   imatrikulácie 1. ročník Bc. DFŠ        
30. 9. 2019 Veni Sancte
23. 9. – 27. 9. 2019   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
21. 9. 2019         zápis študentov na AR 2019/2020 – ZS zápis študentov na AR 2019/2020 – ZS
23. 9. – 13. 12. 2019 výučba          
14. 10. 2019   promócie absolventov AR 2018/2019 promócie absolventov AR 2018/2019      
31. 10. 2019     vypísanie tém na DP pre študentov končiacich v AR 2020/2021      
30. 11. 2019     študent končiaci v AR 2020/2021 sa prihlási na tému DP v systéme MAIS      
9. 12. – 13. 12. 2019   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS      
13. 12. 2019   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2019/2020 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2019/2020      
14. 12. 2019 – 8. 2. 2020 skúškové obdobie          
29. 1. 2020 deň otvorených dverí          
    ŠS TZVaV        
16. 9. – 19. 9. 2019   ŠS riadny termín – TZVaV        
      ŠS (EFŠ)      
6. 12. 2019   odovzdanie BP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS      
január 2020   ŠS Bc. EFŠ ŠS Mgr. EFŠ      
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
10. 2. 2020 začiatok LS          
10. 2. 2020 zápis po prerušení          
10. 2. – 14. 2. 2020   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
10. 2. – 9. 5. 2020 výučba          
10. 2. – 7. 4. 2020     výučba 2. ročník Mgr. štúdia      
10. 2. – 18. 4. 2020   výučba 3. ročníka Bc. štúdia        
15. 2. 2020         zápis študentov na AR 2019/2020 – LS zápis študentov na AR 2019/2020 – LS
25. 2. – 27. 2. 2020     promócie absolventov AR 2019/2020      
28. 2. 2020 prihlášky na štúdium Bc., Mgr. na AR 2020/2021 vypísanie tém na BP študentov končiacich v AR 2020/2021        
13. 3. 2019       vypísanie tém DzP    
30. 3. – 3. 4. 2020 príprava OŠP, P, PV, V predmetov na AR 2020/2021          
31. 3. 2020   študent končiaci v AR 2020/2021 sa prihlási sa na tému BP v systéme MAIS        
8. 4. – 14. 4. 2020 Veľkonočné prázdniny
17. 4. 2020     odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS      
17. 4. 2020     odovzdanie projektu k priebežná/súvislá prax      
15. 4. – 7. 5. 2020     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS      
24. 4. 2020   odovzdanie BP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS        
20. 4. 2020 – 13. 5. 2020   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS        
27. 4. – 30. 4. 2020   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS      
30. 4. 2020       odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku + dizertačný projekt, odovzdanie žiadosti na obhajobu DzP + DzP    
apríl 2020 vypísanie P, PV, V predmetov na AR 2020/2021          
apríl, máj 2020   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2020/2021 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2020/2021 v systéme MAIS      
7. 5. 2020 Te Deum
7. 5. 2020         odovzdanie záverečnej práce + 1 ks CD, prihláška na záverečné skúšky  
11. 5. – 30. 6. 2020 skúškové obdobie (s výnimkou končiacich študentov)          
máj, jún 2020 štátne skúšky štátne skúšky  
11. 6. 2020       prihlášky na štúdium PhD. na AR 2020/2021    
13. 6. a 20. 6. 2020         záverečné skúšky  
jún 2020   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2020/2021 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2020/2021 v systéme MAIS      
18. 6. 2020       prijímacie konanie    
22. 6. – 26. 6. 2020     promócie absolventov AR 2019/2020 dizertačná skúška, obhajoba DzP    
30. 6. 2020   podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVaV riadny a opravný termín, opravný termín ZP s obhajobou podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, opravný termín DP s obhajobou      
30. 6. 2020   podanie prihlášky na ŠS z TZVaV (študenti 2. ročníka Bc. UAP, AVU) ŠS bude v septembri 2019        
30. 6. 2020   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2020/2021 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2020/2021      
júl, august 2020 Letné prázdniny
7. 7. 2020 – 10. 7. 2020   promócie absolventov AR 2019/2020        
1. 7. 2020 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2020/2021          
2. 7. 2020 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2020/2021          
1. 7. 2020 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2020/2021          
31. 7. 2020         prihlášky na štúdium DPŠ na AR 2020/2021 prihlášky na štúdium RŠ­‑AJL na AR 2020/2021
10. 8. 2020         vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti  
19. 8. – 25. 8. 2020   ŠS – opravný termín, riadny termín so súhlasom dekana, DFŠEFŠ ŠS – opravný termín, riadny termín so súhlasom dekana, DFŠEFŠ obhajoba DzP – SAV    
31. 8. 2020         prihlášky na štúdium DPŠ na AR 2020/2021  

 

 
  

Ďalšie formáty a zobrazenia:

 

Ďalšie zdroje: Rámcové časové harmonogramy štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)