Zoznam skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
 
PV povinne voliteľný (predmet)
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ
4. 9. 2017     zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia po opravných ŠS na AR 2017/2018 zápis na PhD. štúdium na AR 2017/2018  
4. 9. – 14. 9. 2017 potvrdenia o návšteve školy        
13. 9. – 22. 9. 2017   informačný týždeň, školenie novoprijatých študentov      
21. 9. 2017   imatrikulácie 1. ročníka denného Bc. štúdia      
20. 9. – 27. 9. 2017   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS    
23. 9. 2017         zápis štu­dentov DPŠ do ZS AR 2017/2018
25. 9. – 15. 12. 2017 výučba        
12. 10. 2017 Veni Sancte
20. 10. 2017     odovzdanie DP PP EFŠ + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS    
23. 10. – 27. 10. 2017   promócie absolventov AR 2016/2017 promócie absolventov AR 2016/2017    
31. 10. 2017     vypísanie tém na DP pre študentov končiacich v AR 2018/2019    
30. 11. 2017     študent končiaci v AR 2018/2019 sa prihlási na tému DP v MAIS    
12. 12. – 17. 12. 2017   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS    
14. 12. 2017   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2017/2018 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2017/2018    
16. 12. 2017 – 10. 2. 2018 skúškové obdobie        

 

Predbežný rozpis štátnych skúšok

Deň Dátum Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
pondelok 18. 9. 2017 riadny termín TZVaV  
utorok 19. 9. 2017 riadny termín TZVaV  
streda 20. 9. 2017 riadny termín TZVaV  
štvrtok 21. 9. 2017 riadny termín TZVaV  
streda 24. 1. 2018   PP EFŠ (3P1, 4P1)
štvrtok 25. 1. 2018   PP EFŠ (4P1)
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ
10. 2. 2018         zápis štu­dentov DPŠ do LS AR 2017/2018
12. 2. 2018 zápis po prerušení        
12. 2. – 12. 5. 2018 výučba        
12. 2. – 21. 4. 2018   výučba 3. ročníka Bc. štúdia      
12. 2. – 14. 4. 2018     výučba 2. ročníka Mgr. štúdia    
28. 2. 2018 prihlášky na Bc. a Mgr. štúdium na AR 2017/2018 vypísanie tém na BP študentov končiacich v AR 2018/2019      
31. 3. 2018   študent končiaci v AR 2018/2019 sa prihlási sa na tému BP v MAIS      
15. 3. 2018       vypísanie tém DzP  
28. 3. – 3. 4. 2018 veľkonočné prázdniny
4. 4. – 7. 4. 2018 príprava OŠP, P, PV, V predmetov na AR 2017/2018        
13. 4. 2018     odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS 
  
(platí aj pre študentov predškolskej pedagogiky, ktorí nestihli odovzdanie v riadnom termíne)
   
13. 4. 2018     odovzdanie semestrálneho projektu B    
21. 4. – 5. 5. 2018     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS    
20. 4. 2018   odovzdanie BP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS      
23. 4. – 12. 5. 2018   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS      
23. 4. – 27. 4. 2018   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS    
apríl 2018 vypísanie P, PV, V predmetov na AR 2018/2019        
apríl, máj 2018   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2018/2019 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2018/2019 v systéme MAIS    
3. 5. 2018 Te Deum
4. 5. 2018         odovzdanie záverečnej práce + 1 ks CD, prihláška na záverečné skúšky
11. 5. 2018       odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku + dizertačný projekt, odovzdanie žiadosti na obhajobu DzP a odovzdanie DzP  
14. 5. – 30. 6. 2018 skúškové obdobie (s výnimkou končiacich študentov)        
11. 6. – 15. 6. 2018         záverečné skúšky
jún 2018   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2018/2019 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2018/2019 v systéme MAIS    
21. 6. 2018       prijímacie konanie  
25. 6. – 29. 6. 2018     promócie absolventov AR 2017/2018 dizertačná skúška, obhajoba DzP  
30. 6. 2018   podanie prihlášky na opravnú štátnu skúšku – augustový termín, TZVaV riadny a opravný termín, opravný termín s obhajobou BP podanie prihlášky na opravnú štátnu skúšku – augustový termín, opravný termín s obhajobou DP    
30. 6. 2018   podanie prihlášky na štátnu skúšku z TZVaV (študenti 2. ročníka Bc. štúdia UAP, AVU) ŠS sa bude konať v septembri 2018      
30. 6. 2018   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2018/2019 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2018/2019    
júl, august 2018 letné prázdniny
9. 7. – 10. 7. 2018   promócie absolventov AR 2017/2018      
11. 7. 2018 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2018/2019        
12. 7. 2018 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2018/2019        
23. 7. 2018 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2018/2019        
24. 7. 2018 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2018/2019        
10. 8. 2018         vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti
10. 8. 2018         prihlášky na DPŠ na AR 2018/2019
20. 8. 2018       obhajoba DzP – SAV  
21. 8. 2018       obhajoba DzP – SAV  

 

Predbežný harmonogram štátnych skúšok v máji a júni 2018

Dátum 1P1 1S1 1S2 2P1 2S1 3P1 3S1 4P1 4S1 5P1 Ateliér
14. 5. B Mgr Príprava CH Mgr     AJ Mgr Príprava SJ Mgr Príprava Inf Mgr  
15. 5.       UPV Príprava AJ Mgr Príprava SJ Mgr Príprava EV Mgr  
16. 5. B Mgr Príprava NV Mgr UPV Príprava     UPV Príprava SPV Mgr  
17. 5.       UPV Príprava M Mgr Príprava SPV Mgr Príprava SPV Mgr  
18. 5.       UPV Príprava UPV Príprava Inf Bc Príprava SPV Mgr  
21. 5.       PEP d Príprava M Bc Príprava SJ Bc Príprava EV Bc PVU Mgr
22. 5.       NJ Bc + M Príprava AJ Bc Príprava PEP d Príprava NV Bc  
23. 5. B Bc Príprava CH Bc         PEP d Príprava PEP d PVU Mgr
24. 5. B Bc Príprava M Bc         PEP d Príprava PEP d  
25. 5. B Bc Príprava           PEP d Príprava PEP d PVU Mgr + VV Bc
28. 5. CH Mgr Príprava Inf Mgr     AJ Mgr Príprava SJ Mgr Príprava PEP d  
29. 5.       PEP e Príprava AJ Mgr Príprava SJ Mgr Príprava PEP d  
30. 5. B Mgr Príprava   PEP e Príprava PEP e Príprava     EV Mgr  
31. 5. PEP e Príprava B Mgr PEP e Príprava M Mgr Príprava SPV Bc Príprava SPV Bc  
1. 6.               PEP e Príprava PEP e  
2. 6.               PEP e Príprava    
4. 6. B Bc Príprava   CH Bc Príprava AJ Bc Príprava SPV Bc Príprava SPV Bc AVU + VV Bc
5. 6. PEP e Príprava PEP e CH Bc Príprava AJ Bc Príprava SPV Bc Príprava SPV Bc  
6. 6. PEP e Príprava PEP e NJ Bc + M Príprava     SJ Bc Príprava   AVU + VV Bc,Mgr
7. 6. B Bc Príprava Inf Bc     M Bc Príprava SJ Bc Príprava EV Bc  
8. 6.                   NV Bc + M AVU + VV Bc

 

Ďalšie zdroje: Rámcové časové harmonogramy štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)