Dátum: 10. 9. 2020, pred štyrmi rokmi

obrázok

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka 
na akademický rok 2021/2022

Typ štipendijného programu Uzávierka žiadostí
Letné jazykové kurzy
Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov VŠ 1. december 2020
Študijné štipendiá
Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl 16. všetkých vedných disciplín (10 – 24 mesiacov) november 2020
Výskumné štipendiá
Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov) 16. november 2020 
a 30. apríl 2021
Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 12 mesiacov) 16. november 2020
Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle; maximálne 2 roky) 16. november 2020
Výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace) 16. november 2020 
a 30. apríl 2021
Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace) 16. november 2020 
a 30. apríl 2021
Umelecké štipendiá
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov) 30. september 2020
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov) 1. október 2020
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov) 30. október 2020
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film (10 – 24 mesiacov) 30. november 2020
Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace) 16. november 2020 
a 30. apríl 2021
Exkurzie
Odborné exkurzie a študentské praxe 1. november 2020, 
1. február a 1. máj 2021

Bližšie informácie o štipendiách sú na www.​granty.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (vyhľadať ponuku DAAD) alebo na www.​funding­‑guide.​de otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Informácie poskytnú aj lektorky a lektori DAAD.

obrázok