Dátum: 14. 1. 2021, pred tromi rokmi

Vážení študenti končiacich ročníkov,

V januárových termínoch štátnych skúšok sa stretneme online. Štátne skúšky budú prebiehať prostredníctvom MS Teams, ktorý už poznáte z dištančnej formy vzdelávania zimného semestra 20/21.

V Teamse budú niekoľko dní pred Vašou štátnou skúškou vytvorené tímy s názvom komisie, do ktorých budete pridaní. Sekretárka katedry Vám pošle časový harmonogram štátnej skúšky, rovnako niekoľko dní pred štátnou skúškou. V tomto harmonograme bude uvedený čas, kedy sa máte pripojiť (byť online k dispozícii v Teamse). Tieto časy sú orientačné, buďte v deň svojej štátnej skúšky k dispozícii aj hodinu pred plánovaným pripojením a majte pri sebe telefón.

Poverený člen komisie (Dr. Fúsková alebo Dr. Vaško) Vás v prípade zmien či problémov budú kontaktovať telefonicky. Rovnako sa môže stať, že Vás o pripojenie požiadajú aj neskôr ako bolo plánované. Buďte trpezliví a nepripájajte sa do schôdze bez vyzvania poverenej osoby.

Poverený člen komisie Vás prostredníctvom Teamsu požiada o pripojenie k prebiehajúcej schôdzi, kde už budú pripojení členovia komisie. Členovia komisie Vás vyzvú k predstaveniu Vašej záverečnej práce:

Študenti predškolskej pedagogiky si pripravia prezentáciu podľa vzoru dostupného tu.

Po prezentácii členovia komisie prečítajú posudky školiteľa a oponenta a Vy budete mať priestor na tieto posudky reagovať, resp. obhajovať. Na otázky oponenta, príp. školiteľa z posudkov sa pripravte. Ak by Vaša odpoveď vyžadovala písomnú prípravu, môžete ju mať pri sebe a na požiadanie ukázať na kameru. Potom sa môžu k práci vyjadrovať členovia komisie a klásť Vám dodatočné otázky. Majte po ruke ceruzku, pero a čistý papier.

Po obhajobe, resp. odpovedi Vás poverený člen komisie zo schôdze odpojí. Popoludní sa členovia komisie stretnú bez prítomnosti študentov a vyhodnotia priebeh štátnej skúšky. Poverená osoba Vám potom na študentské maily pošle výsledky štátnej skúšky – nie menovite, ale podľa čísla študenta (nájdete v MAISe).

Dôležité informácie

Všetci študenti si musia zabezpečiť kvalitné a stabilné online pripojenie, aby neohrozili priebeh štátnic. Komunikovať budú cez mikrofón a kameru, ktoré musia byť dostatočne výkonné, aby zabezpečili kvalitný obraz a zvuk. Zo štátnej skúšky sa bude robiť videozáznam a nahrávka bude archivovaná na sekretariáte dekanky.

V prípade, že počas obhajoby nastane výpadok systému, študent bude vyzvaný znova sa pripojiť. Ak sa nepripojí, bude ho kontaktovať telefonicky poverená osoba. Ak sa výpadok bude opakovať viackrát, obhajoba bude zrušená a bude dohodnutý nový termín skúšania.

Ktorýkoľvek člen komisie môže kedykoľvek počas skúšky študenta požiadať a zosnímanie celého priestoru okolo študenta (nemusí byť doma), aby mal istotu, že odpovedá samostatne a bez pomôcok.

Študent si počas trvania skúšky nesmie vypnúť mikrofón ani kameru.

Prosím, vyskúšajte si s kolegami svoje pripojenie, zdieľanie obrazovky, kameru a mikrofón. Ak by Vám kamera či mikrofón na PC zlyhali, majte nainštalovanú aplikáciu Teams aj v smartfóne a po ruke slúchadlá s mikrofónom.