Dátum: 6. 12. 2017, pred niekoľkými rokmi

Po nadviazaní spolupráce na úrovni edičných a publikačných aktivít s doc. Felipem Aravenom a prof. Martou Lobos dochádza k rozvoju spolupráce s uvedenou univerzitou (http://pucv.​cl/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) aj na úrovni mobilít a výmeny skúseností z oblasti vysokoškolskej prípravy učiteliek predškolského vzdelávania a z oblasti reformy predškolského vzdelávania.

Doc. Kaščák, prof. Pupala a Dr. Danišková navštívili viaceré pracoviská PUCV. Okrem diskusií so študentmi a pracovníkmi univerzity, prednáškovej a konzultačnej činnosti viedli verejné kolokvium o trendoch a zmenách v politikách predškolského vzdelávania. Zároveň vznikol návrh spoločných výskumných aktivít a projektovej podpory vzájomných mobilít. Svojimi výskumnými kapacitami a skúsenosťami z oblasti pedagogického výskumu a tiež aj vysokoškolskej prípravy učiteliek predškolského vzdelávania sa PUCV zdá ako vhodný a prínosný partner na dlhodobú spoluprácu s Trnavskou univerzitou.

obrázok 
Pozvánka na seminár v Čile