Mgr. Štefania Vyskočová

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: interná doktorandka
  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Mgr. Štefania Vyskočová je absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. V záverečných prácach sa venovala problematike jazykovej kultúry a zvukovej štylistiky. Po skončení univerzity pôsobila ako lektorka anglického jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov v súkromnej jazykovej škole. Od akademického roku 2020/2021 je internou doktorandkou Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave. Jej dizertačná práca a výskum sa orientuje na počiatok a vývin slovenskej autorskej rozprávky v 1. polovici 20. storočia. Na katedre viedla a vedie semináre zo slovenskej ortografie, pravopisno­‑gramatického seminára, úvodu do štúdia literatúry, literatúry pre deti a mládež, slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní 1 a literárnej výchovy.
  Doktorandka aktívne participuje na konferenčných aj podporných pedagogických činnostiach fakulty ako členka organizačných výborov: 29. kolokvia mladých jazykovedcov (2020), 22. slovenskej onomastickej konferencie (5. – 7. september 2022), ale aj ako členka odbornej komisie v súťaži Fejtón 2020, Fejtón 2021 a ŠVOK 2021.

Výber z publikačnej činnosti

Štefania Vyskočová sa venuje literárnohistorickému výskumu žánru autorská rozprávka so zreteľom na jeho podoby a vývinové tendencie v 1. polovici 20. storočia na Slovensku.

    Články

    Kapitoly, príspevky

    Prosím, zvoľte kartu s informáciami.