doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 525
  Klapka: 543
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Vedecko‑pedagogický titul: 2014: (doc.) Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (teória a dejiny konkrétnych národných literatúr)

Výber z publikačnej činnosti

Monografie

 • Magalová, Gabriela: Rozprávky s kresťansko­‑didaktickou tendenciou. Nitra : UKF, 2007. 126 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑165­‑9.
 • Meditatívna rozprávka / Gabriela Magalová; [recenzovali: Eva Vitézová, Marta Žilková]. [1. vyd.]. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. 133 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑331­‑1.
 • Cesta rozprávky. Autorská rozprávka 1. polovice 20. storočia v Spolku sv. Vojtecha v Trnave / Gabriela Magalová; [recenz. Eva Vitézová, René Bílik]. [1. vyd.]. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010. 118 s. ISBN 978­‑80­‑7162­‑861­‑3.

Vedecké monografie (kapitoly vo vedeckých monografiách)

 • Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka / Gabiela Magalová, Jakub Hriňák, Silvia Pokrivčáková; [recenzenti: Eva Vitézová, Ivana Cimermanová]. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2020. 80 s. ISBN 978­‑80­‑7435­‑808­‑1.
 • Je všetko nové dobré? Je všetko staré zlé? / Gabriela Magalová. In Return to the Text. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9. Online, s. 25–43; [1,20 AH].
 • Meditatívna rozprávka / Gabriela Magalová. In Teaching Literature for the 21st Century. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Nitra : SlovakEdu in Nitra, 2017. ISBN 978­‑80­‑89864­‑07­‑2. Online, s. 50–66; [1,04 AH].

Skriptá a učebnice

Učebnice a didaktické texty v spoluautorstve

 • Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ. / Mária Beláková, Gabriela Magalová, Mária Moravčíková; [recenz. Eva Vitézová, Anna Rýzková]. [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 81 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑377­‑1.
 • Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre stredné školy. / Juraj Hladký, Gabriela Magalová, Mária Moravčíková; [recenz. Eva Vitézová, Anna Rýzková]. [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 53 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑378­‑8.

Vedecké práce publikované v zborníkoch

 • Frazeológia v službách publicistiky / Gabriela Magalová. 
  In Vzdelávanie novinárov. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISBN 978­‑80­‑558­‑1571­‑8. CD­‑ROM, s. 56–71.
 • Meditatívna rozprávka ako súčasť autorských rozprávok. In In honorem Dagmar Maria Anoca. Bucuresti : Universitătii din bucuresti, 2016. ISBN 978­‑606­‑16­‑0755­‑6. S. 236–244.
 • Poznámky k pojmu meditatívna rozprávka. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑929­‑2. [on‑line] S. 44–51.
 • Meditatívny rozmer slovenských autorských rozprávok. In Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978­‑80­‑558­‑0926­‑7. S. 309–316.
 • Literatúra – priestor pre tvorivosť i racionalitu. In Tvorivosť v škole – škola tvorivosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015. ISBN 978­‑80­‑555­‑1435­‑2. [on‑line] S. 50–59. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • Súčasné tendencie meditatívnej rozprávky. In Literatura jako výzva a apel. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978­‑80­‑7510­‑131­‑0. S. 298–304.
 • Meditatívna rozprávka – tichá alternatíva umenia. In O interpretácii umeleckého textu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. ISBN 978­‑80­‑558­‑0715­‑7. S. 66–73.
 • Magalová, Gabriela: Žáner rozprávky v kresťanských vydavateľstvách. In Literatúra pre deti a mládež v procese. Rozprávkový žáner. Nitra : FF UKF 1998, s. 331–338.
 • Magalová, Gabriela: Nové trendy časopisov pre deti a mládež od roku 1990. In Literatúra pre deti a mládež v procese II. Nitra : FF UKF, 1999, s. 149–150.
 • Magalová, Gabriela: Mládež nečíta? Tak robme niečo! In Učiteľské noviny, roč. 53, 2003, č. 25, s. 3.
 • Magalová, Gabriela: Časopisy pre deti a mládež na prelome tisícročia. In Otázky žurnalistiky, roč. 47, 2004, č. 1 – 2, s. 4–10.
 • Magalová, Gabriela: Od didaktizmu k modernej autorskej rozprávke. In Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatúry. Nitra : UKF, 2006, s. 147–159.
 • Magalová, Gabriela: Novoty návratov. In Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 1. Nitra : FF UKF, 2004, s. 114–127.
 • Magalová, Gabriela: Štefan Moravčík – tvorca poézie pre deti a mládež. In Život a dielo Štefana Moravčíka. Nitra : FF UKF, 2002, s. 81–91.
 • Magalová, Gabriela: Časopisy pre deti a mládež na Slovensku v mediálnom prostredí nového tisícročia. In Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra : ÚLUK FF UKF, 2005, s. 165–179.
 • Magalová, Gabriela: Podoby súčasnej rozprávky s kresťansko­‑didaktickou tendenciou. In Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 2. Nitra : FF UKF, 2006, s. 22.

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

 • Priestor sacrum : poznámky k pojmu meditatívna rozprávka / Gabriela Magalová. 
  In Bibiana. ISSN 1335­‑7263. Roč. 25, č. 2 (2018), s. 35–40.
 • The Autonomy of the Meditative Fairy Tale as a Genre for Children. Svojbytnosť meditatívnej rozprávky ako žánru pre deti / Gabriela Magalová. In Slovenská literatúra. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 0037­‑6973. Roč. 64, č. 6 (2017), s. 445–460. WOS.
 • Jazykové povedomie študentov mediálnych odborov a ich schopnosť využitia programov na korigovanie textu = Language awareness of students of media disciplines and their ability to use programs to correct texts. Slovak speech / Gabriela Magalová. In Slovenská reč. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 0037­‑6981. Roč. 80, č. 5–6 (2015), s. 325–342.

Odborné práce publikované v odborných časopisoch

 • Rozprava o meditatívnej rozprávke. In Tvořivá dramatika. ISSN 1211­‑8001. Roč. 25, č. 71, č. 1, 2014, s. 43–45.
 • Oltre cortina : poeti slovacchi del Novecento presentati e tradotti / Pavol Koprda ; [interpretazione del testo Gabriela Magalová].
 • Magalová, Gabriela: Súčasné trendy časopisov pre deti a mládež. In Otázky žurnalistiky, 2000, roč. 43, č. 1, s. 33–34.
 • Magalová, Gabriela: Na pomoc učiteľom literárnej výchovy. In Učiteľské noviny, 2001, roč. 51, č. 12.
 • Magalová, Gabriela: Je potrebné transformovať jazyk ľudových rozprávok? In Notes, roč. 10, č. 1, 2009, s. 3–7.
 • Utilitarizmus ako estetická kategória? / Gabriela Magalová. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, s. 335–340. ISBN 978­‑80­‑8094­‑966­‑2.
 • Trilógia Tomáša Janovica / Gabriela Magalová. In Ladění. Roč. 13(18), č. 2 (2008), s. 10–16. ISSN 1211­‑3484.
 • Súčasnosť časopisov pre deti a mládež / Gabriela Magalová. In Súčasnosť časopisov pre deti a mládež. Roč. 54, č. 4, 2008, s. 145–163. ISSN 1335­‑2040.
 • Aktuálne modifikácie rozprávok s kresťansko­‑didaktickou tendenciou / Gabriela Magalová. In Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 42–50. ISBN 978­‑80­‑8199­‑067­‑4.
 • Tradičná, a predsa nová: (vtáčie rozprávky prvej polovice 20. storočia) / Gabriela Magalová. In O interpretácii umeleckého textu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 125–138. ISBN 978­‑80­‑8094­‑925­‑9.
 • Rozprava o meditatívnej rozprávke / Gabriela Magalová. In Tvořivá dramatika. Roč. 25, č. 1, 2014, s. 43–45. ISSN 1211­‑8001.
 • Kresťanské posolstvá autorskej rozprávky I. Javora a J. C. Hronského / Gabriela Magalová. In Bibiana. Roč. XVIII., č. 3, 2011, s. 53–59. ISSN 1335­‑7263.
 • V krajine plnej detstva (Tvorba J. C. Hronského v literárnoteoretickej sonde Zlatka Klátika). / Gabriela Magalová. In Bibiana. Roč. 19, č. 4, 2012, s. 54–57. ISSN 1335­‑7263.
 • Frazeologizmy v prejavoch politikov / Gabriela Magalová. In V dotyku s médiami. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012, s. 69–84. ISBN 978­‑80­‑558­‑0038­‑7.
 • Život s médiami = Life with the Media / Gabriela Magalová. In Otázky žurnalistiky. Roč. 56, č. 1 – 2, 2013, s. 157–158. ISSN 0322­‑7049. 
  Rec na: Intertextuálne a intermediálne interpretácie / Marta Žilková. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. ISBN 978­‑80­‑558­‑0109­‑4.
 • Báse – iný svet. Rôzne podoby humoru. / Gabriela Magalová. In Praktická estetika. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 98–100. ISBN 978­‑80­‑8094­‑563­‑3.
 • Dva domy, v ktorých býva E. J. Groch / Gabriela Magalová. In Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008. Bratislava : Ars Poetica – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, s. 179–196. ISBN 978­‑80­‑89283­‑27­‑9.
 • Priestor sacrum : poznámky k pojmu meditatívna rozprávka / Gabriela Magalová. In Bibiana. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1335­‑7263. Roč. 25, č. 2 (2018), s. 35–40.
 • Podlžnosti : (O literárnej tvorbe Jaroslavy Blažkovej) / Gabriela Magalová. In Litikon. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 2453­‑8507. Roč. 2, č. 2 (2017), s. 53–68, [0,80 AH].

Články a recenzie

 • Život s médiami = Life with the Media. In Otázky žurnalistiky. ISSN 0322­‑7049. Roč. 56, č. 1 – 2(2013), s. 157–158. 
  Rec. na: Intertextuálne a intermediálne interpretácie / Marta Žilková. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. ISBN 978­‑80­‑558­‑0109­‑4.
 • Monografia o spiritualite v slovenskej literatúre pre deti a mládež. In Dimenzie. ISSN 1335­‑9959. Roč. 14, č. 5, 2014, s. 78. 
  Rec. na: Spiritualita v slovenskej literatúre pre deti a mládež / Ján Gallik. – Nitra : Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre, 2014. ISBN 978­‑80­‑558­‑0430­‑9.
 • Magalová, Gabriela: Návraty Janka Silana. In Knižná revue, 1996, č. 6, s. 3.
 • Magalová, Gabriela: Po výbere výber. In Knižná revue, 1996, č. 24, s. 7.
 • Magalová, Gabriela: I novácia. In Knižná revue, 1996, č. 7, s. 3.
 • Magalová, Gabriela: Už sme si zvykli. In Literika, 1996, č. 3 – 4, s. 199.
 • Magalová, Gabriela: Hľadanie. In Knižná revue, 1997, č. 1, s. 7.
 • Magalová, Gabriela: Čítajte, liečte sa! In Literika, 1997, č. 1 – 2, s. 261.
 • Magalová, Gabriela: Pohlavie ženské. In Knižná revue, 1997, č. 4, s. 3.
 • Magalová, Gabriela: S udicou v literatúre. In Knižná revue, 1997, č. 7, s. 3.
 • Magalová, Gabriela: Diskusné príspevky k referátu Hodnotenie literatúry pre deti a mládež za rok 1997. In Literika, č. 2, 1998, s. 87, 90.
 • Magalová, Gabriela: Tiché a horúce. In Literika, 1998, č. 3, s. 128.
 • Magalová, Gabriela: Choďte si sadnúť k televízoru, nikto vás nepotrebuje! In Bibiana, 2000, roč. 7, č. 3, s. 50–51.
 • Magalová, Gabriela: Umenie pre deti – autori a interpreti. In Literárny týždenník, 2000, roč. 13, č. 5, s. 11.
 • Magalová, Gabriela: Spoveď kňaza. Recenzia na básnickú zbierku Stanislava Buchtu Rubín rosy. In Magalová, Gabriela: Rádio Lumen. Odvysielané 27. 11. 2003.
 • Magalová, Gabriela: Výhry a prehry mediálne drámy. In Bibiana, roč. 12, 2005, s. 63.
 • Estetika po nitriansky / Gabriela Magalová In Tvořivá dramatika. Roč. 23, č. 66, 2012, s. 54–55. ISSN 1211­‑8001. 
  Rec. na: Praktická estetika 5 / zostavili Marta Žilková, Hana Zeleňáková, Miroslava Režná. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011. ISBN 9788080949488.
 • Literature from the edge. Younger folk rading books provenance in the context of Slovak national culture = Apendix literatúry? : prose adventurous love affairs : Martina Kubealaková: Literatúra z okraja / Gabriela Magalová. In Česká literatura. Roč. 60, č. 5 (2012), s. 790–794. ISSN 0009­‑0468 
  Rec na: Literatúra z okraja / Martina Kubealaková. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 9788073689490.
 • Apendix literatúry? In Česká literatura. Roč. 60, 2012, č. 5, s. 790–794. ISSN 0009­‑0468.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Recenzie

 • Jaroslava Kuchtová: Keby som mal brata / Gabriela Magalová. In Bibiana. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1335­‑7263. Roč. 25, č. 3 (2018), s. 69–71. Rec na: Keby som mal brata / Jaroslava Kuchtová. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá, 2017. ISBN 978­‑80­‑1003­‑102­‑3.

Redakčné a zostavovateľské práce:

 • Return to the Text [elektronický zdroj] : sondy do vyučovania literatúry / Anton Pokrivčák, Eva Vitézová, Gabriela Magalová, Dagmar Blight; [editor: Anton Pokrivčák]; [reviewers: Jaroslav Kušnír, Mária Hricková]. [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2018. Online, 80 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9.

 

    

   Výber z účasti na riešení projektov

   • Grant Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF na projekt práce s deťmi Letúšikova pošta. Udelené v roku 1998. Zodpovedná riešiteľka G. Magalová.
   • Grant Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF na projekt tvorivých dielní Malá škola komunikácie. Udelené v roku 2001. Zodpovedná riešiteľka G. Magalová.
   • Grant CGA Súčasné problémy mediálnej komunikácie. Registr. č. projektu CGA/II./4/2001. Udelené v roku 2001. Riešitelia: prof. PaedDr. I. Sulík, CSc., PhDr. Z. Mészárosová, PaedDr. K. Orban, Mgr. V. Hochelová, PhDr. G. Magalová, PhD.
   • Grant 1/7385/20 Interpretačné profily súčasných slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. E.Tučná, CSc.
   • VEGA č. 1/1426/04 Hodnotové charakteristiky súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Zodpovedná riešiteľka prof. Jana Nemcová, CSc., spoluriešiteľka G. Magalová.
   • KEGA 055UKF­‑4/2016, Tvorba digitálnych vysokoškolských učebníc a multimediálnej didaktickej podpory pre skupiny predmetov metodológia lingvodidaktického výskumu a metodológia literárnodidaktického výskumu, spoluriešiteľka projektu, 2016 – 🕒.
   • VEGA 1/0799/18, Národné literatúry v epoche globalizácie (vznik a vývin americko­‑slovenskej literárnej a kultúrnej identity), spoluriešiteľka projektu, 2018 – 🕒.

   Ďalšie vedecké a odborné aktivity

   • Členka odbornej komisie grantového systému Ministerstva školstva SR – Program 4. Umenie – Podprogram: 4.5. Literatúra a knižná kultúra – 4.5.1. Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež.
   • Členka komisie vydavateľstva RAABE v komisii pre overovanie profesijných kompetencií učiteľov v oblasti mediálna výchova (od r. 2010 – 2012).
   • Podpredsedníčka komisie celoslovenskej výtvarno­‑literárnej súťaže Ľudské práva očami detí organizovaná Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Prosím, zvoľte kartu s informáciami.