PaedDr. Mária Beláková, PhD., FM doc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 525
  Klapka: 543
  Mobilný telefón: +421 904 863 782
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1994 – 1998: Gymnázium Angely Merici v Trnave

Akademický titul: 1999 – 2003: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova
2004: (PaedDr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk – didaktika
2005 – 2008: (PhD.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor odborová didaktika (teória jazykového a literárneho vzdelávania) – zameranie onomastika – didaktika vlastného mena
Vedecko‑pedagogický titul: 2022 – FM doc.

Kvalifikačné práce

 • diplomová práca: Vývin, pôvod a sémantika miestnych a chotárnych názvov v povodí Gidry. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003. 114 s.
 • rigorózna práca: Vývin, pôvod a sémantika miestnych a chotárnych názvov v povodí Gidry. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004. 204 s.
 • dizertačná práca: Vlastné meno ako príbeh a hra. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. 139 s.

Priebeh pracovných pomerov

 • 2003 – 2005: Základná škola na Ulici Kornela Mahra v Trnave
 • 2005: Základná škola vo Voderadoch
 • 2005 – 2008: interná doktorandka: Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • od 2009: odborná asistentka – Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; vyučovací predmet: teória a prax jazykového vzdelávania

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké a odborné monografie:

 • Beláková, Mária: Vlastné meno ako príbeh a hra. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis 2010, 130 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑405­‑1.
 • Bílik, René, et al.: Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2011, 111 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑497­‑6 (spoluautori: R. Bílik, E. Chudíková, R. Raffaj).
 • Beláková, Mária: Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014. 184 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑826­‑4. Dostupné na: ⟨ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​monografie/​belakova­‑hydronymia­‑2014.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 280,00 B (280,00 B), 19. 12. 2014⟩.
 • Beláková, M. – Hladký, J. – Závodný, A.: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 533 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0167­‑3.

Učebnice, skriptá, didaktické materiály, hry:

 • Čo čítať so žiakmi na 2. stupni ZŠ? In Sprievodca triedneho učiteľa. Bratislava : Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, aktualizácia 11/2007. S. A 2.11/1­‑18. ISBN 80­‑89182­‑03­‑0­‑8.
 • Nie je hlava ako hlava. In Kafomet. Katalóg foriem a metód ISCED 2 v praxi 5. a 6. ročníka ZŠ. 2. a 3. aktualizácia (dvojčíslo). Veľké Leváre : INFRA Slovakia 2012. ISSN 1804­‑090X.
 • Načo vlastníme vlastné mená? In Kafomet. Katalóg foriem a metód ISCED 2 v praxi 5. a 6. ročníka ZŠ. Veľké Leváre : INFRA Slovakia 2010. ISSN 1804­‑090X.
 • Bandurky, krumple, erteple… načo sú nám aj zemiaky? In Kafomet. Katalóg foriem a metód ISCED 2 v praxi 5. a 6. ročníka ZŠ. 1. aktualizácia (apríl 2010). Veľké Leváre : INFRA Slovakia 2010. ISSN 1804­‑090X.
 • Didaktická príručka pre učiteľov. Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave 2010, 96 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑376­‑4 (podiel autorstva 40 %; spoluautorky A. Rýzková, M. Moravčíková).
 • Didaktická príručka pre učiteľov. Slovenský jazyk pre 2. stupeň ZŠ. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave 2010, 81 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑377­‑1 (podiel autorky 35 %; spoluautorky M. Moravčíková, G. Magalová).
 • Inovatívne námety na slovenský jazyk a literatúru (5. – 6. ročník ZŠ). Veľké Leváre : INFRA Slovakia 2011, 84 s. (spoluautorka J. Rovenská).
 • Kde sa píšu čiarky? Ja na to mám… …ja sa to naučím. Bratislava : Fragment 2011, 80 s. ISBN 978­‑80­‑8089­‑549­‑5.
 • Píšem bez chýb. Bratislava : Fragment, 2013. 232 s. ISBN 9788080897567 (spoluautori: L. G. Ološtiaková, M. Ološtiak).
 • Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. [on line] 89 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑613­‑0.
 • Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I. (Úvod do problematiky). 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. Online, 93 s., ISBN 978­‑80­‑568­‑0066­‑9.
 • Teória a prax vyučovania slovenského jazyka II. (Obsahová a procesuálna stránka). 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. 75 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0097­‑3.
 • Teória a prax vyučovania slovenského jazyka III. (Metódy vo vyučovaní slovenského jazyka). 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta. 2018. 69 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0118­‑5. Dostupné na: ⟨ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​e­‑ucebnice/​belakova­‑tpvsj3­‑2018.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 276,00 B (276,00 B), 1. 6. 2018⟩.
 • Bystríkova pomôcka : myšlienkové mapy – slovenský jazyk: prehľad učiva zo slovenského jazyka v myšlienkových mapách. Veľké Leváre : INFRA Slovakia, 2021. 38 s. ISBN 978­‑80­‑89990­‑18­‑4.
 • Didaktická hra Cez remeslá k vybraným slovám. Veľké Leváre : INFRA Slovakia, 2021.

Ostatné vedecké a odborné práce:

 • Vlastné meno – didaktický problém?! In Slovo o slove. 12. zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 2006, s. 128–129. ISBN 80­‑8068­‑491­‑X.
 • Komunikačný aspekt proprií vo vyučovaní materinského jazyka. In Slovo o slove. 13. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľ. Sičáková – Ľ. Liptáková – B. Hlebová. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy 2007, s. 251–254. ISBN 978­‑80­‑8068­‑646­‑8.
 • Vyučovanie proprií s komunikačným zameraním. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2007/2008, roč. 54, č. 3–4, s. 121–123.
 • Fungovanie antroponyma v mikrosociálnom prostredí z didaktického pohľadu. In Acta onomastica. 48. Red. M. Harvalík. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR 2007. S. 7–10. ISBN 80­‑86496­‑36­‑8.
 • Povesť o Breslave – hovoriace mená. [Antalová, Elena: Povesť o Breslave. Pôvodná rozprávková hra (získala 3. cenu v autorskej súťaži na pôvodnú rozprávkovú hru 2004). In Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 2, s. 113–118 (rec.).
 • K učiteľskej prezývke vo vyučovacom procese. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2008/2009, roč. 55, č. 7–8, s. 205–210.
 • Didaktika vlastného mena (základné východiská a aspekty). In Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 4–5, s. 343–346.
 • Odkaz veršovanej kroniky obce Cífer z roku 1813 (Czsiffer w roku 1813). In Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 1, s. 7–12.
 • Didaktika vlastného mena (Základné východiská a aspekty). In Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 4–5, s. 343–346.
 • Vlastné meno v komunikačno­‑zážitkovom učení. In Slovenčinár, 2015, roč. 2, č. 1, s. 22–25.
 • Problematika písania joty po tvrdej spoluhláske v cudzích slovách v druhom ročníku primárneho vzdelávania. In Kultúra slova, 2016, 50. roč., č. 3, s. 157–161.
 • Этническое прошлое Западной Словакии по данным гидронимии. In Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 1. C. 191–203. ⟨https://doi.​org/​10.​15826/​vopr_​onom.​2016.​13.​1.​012 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • A kataszteri térképek felhasználása a víznevek onomasztikai kutatásában (a nyelvtudomány szemszögéből) 2016. In Catastrum : évnegyedes katasztertörténeti folyóirat. ISSN 2064­‑5805, roč. 3, č. 3 (2016), s. 56–64.
 • Máme na to právo? Písanie joty po tvrdej spoluhláske v cudzích slovách v druhom ročníku primárneho vzdelávania. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. ISSN 1339­‑4908. Roč. 3, č. 2 (2016), p. 28–31.
 • Metóda CLIL vo vyučovaní materinského jazyka v základných školách (stratégia scaffolding) In Slovenčinári (časopis Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny). Bratislava : Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. ISSN (online) 2585­‑9331. Roč. 1, č. 1 (2018), s. 4–10.
 • Aby jeho odkaz žil aj v našich školách. Spomienka na PhDr. Milana Majtána, DrSc. (Onomastika vo vyučovaní). In Slovenčinári (časopis Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny). Bratislava : Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. ISSN (online) 2585­‑9331. Roč. 1, č. 2 (2018), s. 11–16.
 • Stratégia fishbowl (akvárium) vo vyučovaní slovenského jazyka [elektronický dokument] [článok] In Slovenčinár (časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny). Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny. ISSN 1218­‑151X. Roč. 5, č. 1 (2018), s. 30–37.
 • Koľko písmen a hlások sa nachádza v slove hriech? In Slovenčinári (časopis Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny). Bratislava : Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. ISSN (online) 2585­‑9331. Roč. 1, č. 2 (2018), s. 49–50.
 • Ilustrovaná etymologická mapa ako nástroj zisťovania prekonceptov o obsahovej stránke propri / Illustrated etymological map as a tool for detecting the preconceptions about the content of proper names. In Acta Onomastica. Praha : Akademie věd České republiky. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2022. roč. 63, č. 1, s. 37–54. (Scopus)
 • Toponymum Kandia – svedok histórie/The Toponym ‘Kandia’: Historical Evidence. In Kultúrne dejiny. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2022, roč. 13, č. 1, s. 28–44. (Scopus)
 • Učebnice slovenského jazyka pre primárne vzdelávanie z hľadiska kritérií na hodnotenie učebníc. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 9, č. 1, s. 26–45.

Publikované referáty na domácich a zahraničných konferenciách:

 • Praslovanské a slovanské dedičstvo toponým západného Slovenska (Podunajská nížina). In Varia. 15. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Gálisová – A. Chomová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 54–60. ISBN 80­‑89037­‑04­‑6.
 • Sémantická stránka verzus pravopisná norma propria z didaktického aspektu. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 2006. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2007, s. 366–371. ISBN 978­‑80­‑8083­‑455­‑5.
 • Problematika vlastného mena a písania veľkých písmen z didaktického aspektu. In Nowe nazwy wlasne/nowe tendencje badawcze. Red. E. Bednarska­‑Gryniewicz. Krakov : Pandit 2007, s. 95–97. ISBN 978­‑83­‑88866­‑36­‑4.
 • Vlastné meno – výmysel jazykovedcov? In Varia. 16. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá – Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 26–28. ISBN 80­‑89037­‑04­‑6.
 • Možnosti využitia mapového fondu Ústredného archívu geodézie a kartografie na príklade onomastického výskumu. In Historické mapy. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 9. septembra 2009 v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR a Slovenský národný archív 2009, s. 7–16. ISBN 978­‑80­‑89060­‑14­‑6 (spoluautor A. Belák).
 • Vyučovanie proprií s komunikačným zameraním. In Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie Trnava 12. – 14. 9. 2007. Zost. J. Hladký – I. Valentová. Bratislava, Trnava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 419–422. ISBN 978­‑80­‑224­‑1126­‑4.
 • Pomenovaná aj nepomenovaná (Gidra). In Varia. 19. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra – Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Ed. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 7–11. ISBN 978­‑80­‑8082­‑391­‑7. Dostupné na: ⟨ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​zborniky/​varia­‑2009.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 264,00 B (264,00 B), 10. 1. 2011⟩.
 • Miesto onomastiky vo vyučovaní – didaktika vlastného mena. In Odborová didaktika v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku 8. – 9. 9. 2009. Ed. Edita Príhodová. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. Filozofická fakulta 2012, s. 36–43. ISBN 978­‑808084­‑562­‑9.
 • Problematika nejednoznačného kartografického popisu vodného toku Gidra. In Hydronymia západného Slovenska. Red. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, ISBN 978­‑80­‑8082­‑392­‑4.
 • Učenie (sa) jazyka vz. učenie (sa) o jazyku alebo Princípy tradičného systémovo­‑opisného prístupu vo vyučovaní materinského jazyka vz. komunikačno­‑poznávací princíp. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex Olomouc, 2012. S. 4–11. ISBN 978­‑80­‑7409­‑050­‑9.
 • Slovensko­‑nemecké vzťahy v západoslovenskej hydronymii. In Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej = Geographical names in physical space. Redakcja / edited by Artur Gałkowski, Renata Gliwa; [recenzent / reviewer Barbara Czopek-Kopciuch]. 1. vyd. Łódź : Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 2016. ISBN 978­‑83­‑8088­‑241­‑6. S. 101–105.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Spolupráca na projektoch Hydronymia Slovaciae – Hydronymia horného povodia Váhu (ukončený v roku 2011), Hydronymia Žitného ostrova (ukončený v roku 2015).
 • KEGA Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry (ukončený v roku 2011) – spoluriešiteľka.
 • VEGA č. 1/0289/16 Hydronymia Malého Dunaja (2016 – 2018) – spoluriešiteľka.
 • KEGA 002TTU­‑4/2018 Jazyk a komunikačná kompetencia (od 2018) – spoluriešiteľka.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • členka redakčnej rady časopisu Slovenčinári;
 • recenzentka učebníc v národnom Registri recenzentov;
 • členka Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave;
 • členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti.

Workshopy a prednášky:

 • Trnava, Trenčín (prednáška), Horná Bečva – projekt cezhraničnej spolupráce s Českou republikou.
 • Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (20. 11. 2014, Bratislava) – Vlastné mená – španielska dedina?!
 • SAUS (november 2015, Košice) – Vlastné mená – sú nám naozaj vlastné?
 • 23. 3. 2012 Modrá škola – vodohospodárske múzeum – vyžiadaná prednáška.

Posudzovateľské aktivity (výber):

 • projekt Modrá škola (2012, 2013) – posudzovateľka detských prác z literárneho hľadiska,
 • jazykové korektúry pre Západoslovenské múzeum v Trnave,
 • recenzovanie didaktických materiálov (učebníc a pracovných listov) pre nižší a vyšší sekundárny stupeň vzdelávania (výber): 
  Slovenský jazyk pre 5. – 9. ročník (učebnica) – SPN, Mladé letá; 
  Slovenský jazyk 2 – 4 (Nezábudka; učebnice + pracovné zošity) – Taktik; 
  Hravá slovenčina 2 – 4 (pracovné zošity) – Taktik; 
  Hravá literatúra 5 – 9 (pracovné zošity) – Taktik; 
  Príprava na testovanie. Slovenský jazyk a literatúra – Taktik; 
  A vznikli písmenká. Pracovný zošit k šlabikáru – T. Sogelová;
 • Slovenský jazyk pre stredné školy – vydavateľstvo ABCedu;
 • Vybrané slová – Expol Pedagogika.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Dokument Veľkosť Dátum
 • Priebežná pedagogická prax
100,86 kB (98,50 KiB) 21. 9. 2021
49,66 kB (48,50 KiB) 21. 9. 2021
39,31 kB (38,39 KiB) 9. 9. 2020
 • Súvislá pedagogická prax
100,86 kB (98,50 KiB) 21. 9. 2021
25,80 kB (25,19 KiB) 21. 9. 2021
49,66 kB (48,50 KiB) 21. 9. 2021
37,92 kB (37,04 KiB) 9. 9. 2020