Dátum: 4. 1. 2022, predminulý rok, aktualizované: 1. 9. 2022, predminulý rok

obrázok obrázok obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Slovenská onomastická komisia pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave

(+421) 33/59 39 540 adresa elektronickej pošty

 

Odkaz na online vysielanie. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

ikonaProgram konferencie 4,83 MB (4,61 MiB), 1. 9. 2022

 

Pozvánka

na 22. slovenskú onomastickú konferenciu s názvom

Produkcia a percepcia onymických systémov

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 5. – 7. september 2022

 

obrázok

 

ikonaPrihláška 62,65 kB (61,18 KiB), 21. 3. 2022

 

Ďalšie informácie o konferencii

Rokovacie jazyky: slovanské jazyky, angličtina, nemčina.
Forma organizácie podujatia: hybridná (prezenčne a online).
Termín odovzdania abstraktu: prihlášku s abstraktom treba poslať *do 31.mája 2022.

Keďže onomastika je interdisciplinárnou vedou, ktorá má prieniky s mnohými jazykovednými, ale aj nejazykovednými odbormi, radi privítame aj príspevky kolegov z nejazykovedných oblastí, ktorí sa pri svojom výskume stretávajú s tvorbou a fungovaním vlastných mien.

Úhrada konferenčného poplatku

Konferenčný poplatok vo výške 80 € je potrebné zaplatiť do konca júna prevodom na účet. V prípade úhrady po tomto termíne alebo priamo na mieste konania konferencie bude výška poplatku 100 €.

Na uhradenie konferenčného poplatku bude každý prihlásený vyzvaný až po posúdení zhody tematického zamerania príspevku podľa poslaného abstraktu s tematickým zameraním konferencie a po následnom zaradení jeho príspevku do programu 22. slovenskej onomastickej konferencie.

 

Vedecký výbor konferencie:

doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, PhD. (Inštitút romanistiky, Lodžská univerzita v Lodži, Poľsko)

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD. (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

prof. Svitlana M. Pachomovová, DrSc. (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, ČR)

prof. Viktor P. Šuľhač, DrSc. (Inštitút ukrajinského jazyka, Ukrajinská národná akadémia vied, Ukrajina)

Mgr. Iveta Valentová, PhD. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave)

Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., PaedDr. Mária Beláková, PhD., Mgr. Marek Mikušiak, PhD., Mgr. Štefania Vyskočová, Mgr. Dominika Bašistová, Mgr. Patrik Miskovics, Mgr. Tomáš Truban


Začiatky slovenskej onomastiky sú spojené so založením Slovenskej onomastickej komisie V. Blanárom 8. decembra v roku 1964, ktorý sa stal aj jej prvým predsedom. So založením tejto komisie a začiatkom jej organizačnej činnosti je úzko spätý plánovaný onomastický výskum na Slovensku (zber onymického materiálu, zakladanie kartoték, spracúvanie konkrétnej onomastickej tematiky formou monografických prác).

Komisia v podstate dodnes mapuje a koordinuje slovenský onomastický výskum a organizuje alebo participuje na organizácii onomastických konferencií, ktoré sa na Slovensku pravidelne organizujú v dvojročných cykloch. Zúčastňujú sa na nich nielen slovenskí, ale aj zahraniční výskumníci v oblasti onomastiky, no aj v iných prienikových humanitných či nehumanitných vedeckovýskumných oblastiach.

Prvá slovenská onomastická konferencia sa uskutočnila v Bratislave 5. – 6. decembra v roku 1967 a odvtedy sa uskutočnilo ďalších 20 takýchto podujatí, keď posledná, 21. slovenská onomastická konferencia sa uskutočnila v roku 2019 v Nitre. Slovenská onomastická konferencia sa, žiaľ, z dôvodu pandémie a protipandemických opatrení musela z minulého roka presunúť na tento rok, čiže sa výnimočne uskutoční až s trojročným odstupom od poslednej onomastickej konferencie v Nitre.

Invitation

to the 22nd SLOVAK ONOMASTIC CONFERENCE entitled

Production and Perception of Onymic Systems

Faculty of Education, Trnava University in Trnava, 5th–7th September 2022

 

obrázok

 

ikonaRegistration 63,46 kB (61,98 KiB), 21. 3. 2022

 

Further information regarding the conference

Conference languages: Slavic languages, English, German.
Type of conference: hybrid (in­‑person and online).
Abstract submission deadline: registration form and the abstract are to be sent by *31st May 2022.

Given that onomastics is an interdisciplinary subject, interrelated with other linguistic and non­‑linguistic fields of study, we are happy to accept papers by colleagues working in non­‑linguistic disciplines who in their research encounter issues related to the formation and functioning of proper names.

Conference fee payment

The conference fee of €80 must be transferred to the account provided below by the end of July. In case of later payment or payment at the event itself, the conference fee is €100.

All those registered will be requested to pay the conference fee only after the abstract is reviewed and established to be in accordance with the thematic focus of the conference, after which the paper will be included in the programme of the 22nd Slovak Onomastic Conference.

 

The scientific committee of the conference:

doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD. (Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra)

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, PhD. (Institute of Romance studies, University of Lodz, Poland)

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. (Ľ. Štúr Institute of Linguistics of Slovak Academy of Sciences in Bratislava)

doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD. (Faculty of Arts, University of Prešov)

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)

prof. Svitlana M. Pachomovová, DrSc. (Faculty of Arts, University of Prešov)

prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h. c. (Faculty of Education, Masaryk university in Brno, Czech Republic)

prof. Viktor P. Šuľhač, DrSc. (Institute for Ukrainian language, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)

Mgr. Iveta Valentová, PhD. (Ľ. Štúr Institute of Linguistics of Slovak Academy of Sciences in Bratislava)

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Ľ. Štúr Institute of Linguistics of Slovak Academy of Sciences in Bratislava)

The organizing committee of the conference

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., PaedDr. Mária Beláková, PhD., Mgr. Marek Mikušiak, PhD., Mgr. Štefania Vyskočová, Mgr. Dominika Bašistová, Mgr. Patrik Miskovics, Mgr. Tomáš Truban


The beginnings of Slovak onomastics relate to the establishment of the Slovak Onomastic Commission by V. Blanár on December 8, 1964, who also became its first chairman. The planned onomastic research in Slovakia (collection of onymic material, establishment of files, processing of specific onomastic topics in the form of monographic works) is closely connected with the establishment of this commission and the beginning of its organizational activities.

In essence, the commission still maps and coordinates Slovak onomastic research and organizes or participates in onomastic conferences, which are regularly organized in Slovakia in two­‑year cycles. Slovak and foreign researchers in onomastics join in them and other penetrating humanities or non­‑humanitarian research areas.

The first Slovak onomastic conference in Bratislava was on December 5–6, 1967. Since then, another 20 such events occurred when the last 21st Slovak onomastic conference took place 2019 in Nitra. Unfortunately, due to the pandemics and anti­‑pandemic measures, the Slovak Onomastic Conference had to be moved from last year. That means that it will exceptionally take place three years after the previous onomastic conference in Nitra.

 


ikonaPrihláška 62,65 kB (61,18 KiB), 21. 3. 2022 ikonaRegistration 63,46 kB (61,98 KiB), 21. 3. 2022

 

☎ (+421) 33/59 39 540 ✉ adresa elektronickej pošty 🕸 pdf.truni.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)