Dátum: 4. 10. 2022, predminulý rok


Európsky deň jazykov sa oslavuje už od roku 2001 na podnet Rady Európy, a to každoročne 26. septembra. Účelom tejto iniciatívy je predovšetkým poukázať na jazykovú rôznorodosť existujúcu v rámci európskeho priestoru a propagovať jazyky medzi študentmi. Do tohtoročných osláv Európskeho dňa jazykov sa už tradične zapojili aj filologicky orientované katedry Trnavskej univerzity, vrátane Katedry slovenského jazyka a literatúry pri Pedagogickej fakulte.

KSJaL pri tejto príležitosti zorganizovala v priestoroch Adalbertina 30. septembra jazykovo­‑literárne orientovaný workshop O slovenčine a so slovenčinou. Prezenčne sa ho napriek nepriazni počasia zúčastnili študenti strednej priemyselnej školy dopravnej, pričom podujatie bolo dostupné aj online prostredníctvom vopred zverejneného linku – túto možnosť využili napríklad žiaci ZŠ na Gorkého ulici. Workshop bol rozčlenený do troch blokov. V súvislosti s Medzinárodným dňom posunkových jazykov (23. septembra) si pracovníci KSJaL Dr. Roman Vojtechovský a MgA. Michal Hefty pripravili rýchlokurz slovenského posunkového jazyka, v ktorom študentom interaktívnou formou predstavili základné charakteristiky slovenského posunkového jazyka a naučili ich niekoľko posunkov. V ďalšej časti sa slova ujala doc. Gabriela Magalová s prednáškou O ľudových rozprávkach, ako ich nepoznáte. V nej doc. Magalová, ktorá sa oblasti ľudovej slovesnosti dlhodobo odborne venuje, predstavila niektoré málo známe podoby slovenského rozprávkového fondu, predovšetkým s dôrazom na kategóriu drastickosti a zberateľské úpravy ľudových rozprávok. Workshop zavŕšili doc. Juraj Hladký a doc. Andrej Závodný so vstupom Ako sa volám… V ňom poskytli výklady mien a priezvisk prítomných študentov.

Hlavným zámerom workshopu bolo prezentovať filologické otázky v takých súvislostiach, ktoré sú na hodinách slovenského jazyka často z rozličných dôvodov pozabudnuté. Veríme, že takto poňaté podujatie účastníkov obohatilo a že si z neho okrem nových vedomostí odniesli aj novonadobudnutý rešpekt voči rozmanitým formám jazyka.

 

Mgr. Patrik Miskovics

 

obrázok

obrázok