Dátum: 29. 9. 2022, predminulý rok

obrázok obrázok

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave 
a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Vás srdečne pozývajú na prednášku s diskusiou

Osobnosť a dielo Henricha Bartka

Prednášajúci:

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

Prednáška popredného slovenského jazykovedca, ktorý zastával či stále zastáva významné organizačné funkcie v oblasti vedy, kultúry či školstva (napr. riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, predseda Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministerstva kultúry SR), člena korešpondenta SAV, vysokoškolského pedagóga, spoluautora či redaktora významných lingvistických a aj niektorých kodifikačných prác ako Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Encyklopédia jazykovedy, Slovník slovenského jazyka V, autora mnohých vedeckých monografií venovaných najmä problematike syntaxe, jazykových kategórií, sémantiky, literárneho jazyka, kultúrnych a politických aspektov jazyka a dejín spisovnej slovenčiny, autora stoviek štúdií v domácich aj zahraničných periodikách a aj mnohých popularizačných článkov sa uskutoční 10. októbra 2022 o 11. hodine v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška sa bude realizovať hybridnou formou ‒ prezenčne a online formou prostredníctvom MS Teams. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 
Prednáška bude zameraná na informácie o osobnosti a diele významného slovenského jazykovedca Henricha Barteka (1907 ‒ 1986), pedagóga, redaktora (napr. v časopisoch Slovenská reč a Slovenský jazyk), autora prvej slovenskej ortoepickej príručky a mnohých ďalších hodnotných lingvistických prác a zostavovateľa matičného návrhu Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1939.

 

obrázokobrázokobrázok