Dátum: 8. 10. 2021, pred tromi rokmi

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. Európsky deň jazykov oslávila naša katedra 5. októbra 2021 spolu s ostatnými pozvanými univerzitnými katedrami svojou prezentáciou vo foyer Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Maketa Ľudovíta Štúra, s ktorou sa mohli návštevníci odfotiť, dotvárala ten správny kolorit aktivitám a informáciám, ktoré si naša katedra pre verejnosť pripravila. Docentke G. Magalovej, poverenej organizovaním slávnostného dňa, tvorivo pomáhali traja interní doktorandi: Mgr. Štefánia Vyskočová, Mgr. Patrik Miskovics a Mgr. Katarína Mikulovičová.

Návštevníci z radov študentov stredných či základných škôl (ale aj iní záujemcovia o aktuálne trendy v oblasti jazykov) si zmerali sily napríklad v diktátovom súboji či precvičili si vedomosti o vybraných slovách hravou pexesovou aktivitou. Pripravené boli aj doplňovačky či obrazové tajničky skrývajúce slovenské frazémy, ktoré doplnila minivýstavka aktuálnej beletrie a odborných jazykových publikácií, k dispozícii boli aj pôvodné ľudové rozprávky, zozbierané Jankom Rimavským. Tabuľa zasa informovala účastníkov prehliadky o histórii hlásky ypsilon, o jej vývine i potrebe v súčasnom jazyku, predstavila niektoré perličky o slovenských antroponymách a pod. Sme radi, že sme mohli pri tejto príležitosti odprezentovať verejnosti nové didaktické pomôcky, ktorých autorkou či spoluautorkou je naša kolegyňa PaedDr. Mária Beláková, PhD.

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

Veríme, že tradícia oslavy jazykov sa na našej alma mater zachová a my budeme môcť všetkým zanietencom predstaviť slovenčinu v jej aktuálnych vývinových trendoch i v budúcnosti.

  Štefánia Vyskočová