Dátum: 5. 10. 2021, pred tromi rokmi

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave 
a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Vás srdečne pozývajú na prednášku s diskusiou

Slovenský národný korpus – multifunkčný zdroj na výskum aj do praxe

Prednášajúca:

Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

Prednáška pracovníčky oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, lektorky praktických seminárov na prácu s korpusom, koordinátorky Slovenského hovoreného korpusu, Korpusu nárečí SNK a akvizičného korpusu ERRKORP, autorky a spoluautorky vedeckých monografií, slovníkov a mnohých vedeckých článkov sa uskutoční 20. októbra 2021 o 11. hodine v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška sa bude realizovať hybridnou formou – prezenčne a online formou prostredníctvom MS Teams. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) V prípade zhoršenej epidemickej situácie sa uskutoční výlučne online formou.

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

Prednáška bude zameraná na informácie o celku Slovenského národného korpusu, možnostiach vedeckovýskumného, popularizačno­‑vedeckého či didaktického využitia jeho jednotlivých písaných podkorpusov vrátane paralelných a na ukážky práce s ním.