Dátum: 6. 12. 2020, pred štyrmi rokmi

V priebehu troch dní (od 25. novembra do 27. novembra 2020) bola naša katedra v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied hosťujúcou inštitúciou Kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré bolo celkovo dvadsiatym deviatym ročníkom. Nechceli sme, aby aktuálna pandemická situácia prerušila dlhoročnú tradíciu a tak sme sa rozhodli stretnúť sa a diskutovať s kolegami z domácich aj zahraničných univerzít v online priestore. Napriek akémusi deficitu sociálneho kontaktu vo virtuálnom svete sa konferencia niesla v priateľskom a konštruktívnom duchu.

obrázok 
Otvorenie 29. ročníka Kolokvia mladých jazykovedcov. Na snímke doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

 

obrázok

 

Celkovo sa tu stretlo tridsaťdva mladých jazykovedcov a literárnych vedcov, respondentov, ktorí prezentovali svoj výskum, výsledky, inšpirácie a práce v rôznych fázach svojho doktorandského štúdia. Program bol rozdelený do ôsmich sekcií, ktoré moderovali zástupcovia Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., tiež PaedDr. Mária Beláková, PhD. a Mgr. Marek Mikušiak, PhD.

Okrem zaujímavých príspevkov jednotlivých účastníkov sme mali možnosť konštruktívne na nich reagovať aj v otvorenej diskusii. Tentoraz – paradoxne „vďaka“ pandemickej situácii – sa nám naskytla príležitosť zúčastniť sa na rokovaní v mnohých sekciách, čo nám otvorilo cestu nahliadnuť na diferencované jazykovedné či literárnovedné výskumy všetkých zúčastnených a tak sledovať rôznorodú paradigmu výskumných aktivít mladých výskumníkov. Stretli sme sa napríklad s netradičným materiálom, ktorý skúmal slovosled v posunkovom jazyku či komunikačné praktiky v komunikácii intaktných ľudí s ľuďmi s telesným znevýhodnením až po materiál sledujúci čisto lingvistický okruh otázok v komparácii odlišných jazykov. Často bol odborný jazykový pohľad zameraný na konkrétny literárny materiál či na oblasť špecifickej komunikačnej sféry (vlogy, väzenský slang) alebo nasmerovaný na didaktické problémy vyučovania jazyka. Tieto a aj mnohé iné inšpiratívne témy podporili pluralitný charakter kolokvia, čím sa naplnil primárny zámer usporiadateľov.

obrázok 
PhDr. Mária Beláková, PhD. a doc. Andrej Závodný, PhD. pri moderovaní online kolokvia.

 

obrázok

 

Aby sme nepozabudli na sociálny rozmer kolokvia, zaradili sme do oficiálneho programu aj neformálne stretnutie účastníkov, ktoré malo aspoň do určitej miery nahradiť prezenčný rozmer stretnutia. Aj napriek deficitu osobného kontaktu sa nám podarilo navzájom sa medzi sebou predstaviť a diskutovať vo veľmi príjemnom, priateľskom prostredí. Prispeli k tomu aj možnosti, ktoré nám online svet ponúkol: svojou podnetnou prednáškou sa nám prihovoril PhDr. Milan Harvalík, PhD., významný český onomastik, ktorý svojou odbornosťou a inšpiratívnymi informáciami zo sféry svojho pôsobenia sprítomnil jazykovedu z pohľadu odborníka s dlhoročnou praxou, čo bolo pre všetkých veľkou inšpiráciou. Prihovorila sa nám aj doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., jedna zo zakladateliek kolokvia, ktorá si s neskrývanou radosťou zaspomínala na začiatky tohto podujatia, ozrejmila dôvod, prečo kolokviá vznikli, ich význam, ale aj ich sociálny rozmer, ktorý zdôraznili a autenticky sprítomnili aj ďalší dvaja účastníci – prof. Mgr. Jaroslav Krško, PhD. a doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Nám, začínajúcim lingvistom, ponúkli množstvo cenných rád a návrhy, ako pokračovať v práci a zakcentovali tiež medziľudský odkaz kolokvií: zjednotili sa v názore, že vzájomná pomoc, pokora a ľudskosť sú tromi elementárnymi aspektmi, ktoré prepájajú všetky ročníky kolokvií od ich prvého ročníka.

 

obrázok

 

Za všetkých mladých jazykovedcov chcem poďakovať za možnosť byť súčasťou príjemného a veľmi prospešného podujatia, akým tohtoročné Kolokvium mladých jazykovedcov 2020 bolo. Prajeme každému ďalšiemu ročníku veľa úspechov a ďalších mladých inšpirujúcich účastníkov.

  Mgr. Štefania Vyskočová 
doktorandka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity