Dátum: 20. 2. 2020, pred štyrmi rokmi

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

obrázok Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave 
a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV
obrázok

 

Vás pozývajú na jazykovednú prednášku s diskusiou

  
Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia 
 

Prednášajúca:

  
Mgr. Nicol Janočková, PhD. 
 

Prednáška s pracovníčkou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, spoluautorkou troch zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka a bývalou pedagogičkou na katedre slovenského jazyka a literatúry PdF sa uskutoční 18. 3. 2020 o 14:00 (prednáška sa z dôvodu opatrení voči šíreniu koronavírusu 2019­‑nCOV odkladá na neurčito) na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v miestnosti 4P1.

  
obrázok 
 

Prednáška je zameraná na niektoré koncepčné otázky Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015; ved. red. K. Buzássyová – A. Jarošová), akademického výkladového slovníka slovenčiny, ktoré sa riešia podobným alebo inovatívnym spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi slovníkmi (ne/hniezdovanie slov, spôsob výkladu významu, synonymia, homonymia, exemplifikácia, frazeológia, terminológia), ďalej na materiálové zdroje, makroštruktúru slovníka (heslár) a mikroštruktúru hesla (stavba heslovej state). Cieľom prednášky je aj predstavenie postupu pri koncipovaní hesla a spôsobu vyhľadávania slov v textových aj slovníkových korpusoch pomocou špeciálnych nástrojov, programových systémov Sketch Engine a LexiCorp, teda práce lexikografa, ale aj oboznámenie sa s informáciami, ako sa orientovať v slovníku a zároveň ako správne „čítať“ heslovú stať.

 


 

Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia 
Nicol Janočková 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

 

Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015; ved. red. K. Buzássyová – A. Jarošová) predstavuje akademický výkladový slovník slovenčiny. Nadväzuje na slovenskú lexikografickú tradíciu – šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968; ved. red. Š. Peciar) a Krátky slovník slovenského jazyka (1987, 1989, 1997, 2003; ved. red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj) – a zároveň spracúva niektoré javy odlišným spôsobom.

Kým lexikológia ako teória lexikálnej zásoby opisuje a vykladá lexikálne jednotky (slová, slovné spojenia, frazémy) a ich vzťahy či čiastkové systémy, lexikografia je aplikovaná disciplína, čerpá z výsledkov hlavne lexikálneho, slovotvorného či gramatického výskumu a spracúva ich so zreteľom na potreby používateľov slovníka, zaoberá sa teóriou a tvorbou slovníkov.

V prednáške sa sústredíme na niektoré koncepčné otázky tohto slovníka, ktoré sa riešia podobným alebo inovatívnym spôsobom v porovnaní s predošlými slovníkmi (ne/hniezdovanie slov, spôsob výkladu významu, synonymia, homonymia, exemplifikácia, frazeológia, terminológia), ďalej na materiálové zdroje, makroštruktúru slovníka (heslár) a mikroštruktúru hesla (stavba heslovej state). Predstavíme postup pri koncipovaní hesla a spôsob vyhľadávania slov v textových aj slovníkových korpusoch pomocou špeciálnych nástrojov, programových systémov Sketch EngineLexiCorp, teda prácu lexikografa. Ukážeme si, ako sa orientovať v slovníku a zároveň ako správne „čítať“ heslovú stať.