Dátum: 24. 10. 2019, pred piatimi rokmi

obrázok Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV obrázok

 

Vás pozývajú na prednášku s diskusiou

 

Štandardizačné a reštandardizačné 
procesy v slovenskom názvosloví

 

Prednášajúci:

doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.

 

Prednáška sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
4. 11. 2019 o 13:00 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave v miestnosti 2P1.

obrázok

Popularizačno­‑vedecká prednáška s doc. Ing. Imrichom Horňanským, CSc., dlhoročným odborným pracovníkom Ústavu geodézie, kartografie a katastra SR, členom a predsedom viacerých komisií a pracovných skupín pri ÚGKK SR, autorom knihy Kataster nehnuteľností v praxi (2003) a množstva vedeckých štúdií, aj s onomastickou tematikou, o štandardizačných a reštandardizačných procesoch vlastných mien na Slovensku, najmä geografických názvov, o odbornej práci v ÚGKK SR, štandardizačných kompetenciách jednotlivých slovenských inštitúcií, ako aj o motivačnom a lingvistickom výklade niektorých slovenských názvov.