Dátum: 29. 10. 2018, pred niekoľkými rokmi

obrázok obrázok

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave 
a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Vás pozývajú na jazykovednú prednášku s diskusiou

 

Čo prezrádzajú názvy slovenských riek?

 

Prednášajúci: 
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
a PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

 

Prednáška sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 5. 11. 2018 o 13:50 h 
na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v miestnosti 1P1.

  
  
Názvy vodných objektov patria do skupiny najstarších vlastných mien. Ukrývajú v sebe veľa informácií o spôsobe pomenúvania objektov v minulosti, ale i o charaktere týchto objektov alebo ich okolia v minulosti. Takisto sú svedectvom o živote našich predkov, ich kultúre a premenách krajiny. Jazyková stránka týchto názvov zasa v historickom priereze zachytáva rôzne jazykové zmeny a neraz aj lexiku, ktorá postupne v apelatívnej slovnej zásobe nášho jazyka zanikla.