Dátum: 11. 1. 2018, pred niekoľkými rokmi

Študenti Pedagogickej fakulty, budúci učitelia slovenského jazyka a literatúry, navštívili v rámci exkurzie bratislavské Múzeum školstva a pedagogiky a Slovenskú pedagogickú knižnicu.

V tomto roku (2017) nás Mikuláš obdaril výnimočným spôsobom – 6. 12. sme totiž absolvovali exkurziu z predmetu teória a prax vyučovania slovenského jazyka, ktorá sa konala v bratislavskej Petržalke. Naše prvé kroky viedli do Múzea školstva a pedagogiky, kde nás už čakala milá sprievodkyňa. Ihneď po príchode nám v krátkosti predstavila múzeum a priblížila nie všeobecne známe fakty o zbierke a spôsoboch uchovávania jednotlivých exponátov (obrázok 1).

obrázok 
Obrázok 1: Vstupná miestnosť múzea s exponátmi. 
Zdroj: http://www.​muzeum.​sk/?​obj=​muzeum&​ix=​mskpe otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pri prehliadke sme mali možnosť vidieť veľké množstvo didaktických pomôcok a materiálov, ktoré sa v školstve využívali už od začiatku 19. storočia, medzi nimi napr. prvé šlabikáre (obrázky 2, 3) či staré vysvedčenia (obrázky 4, 5).

obrázok 
Obrázok 2: Vývoj šlabikára

obrázok 
Obrázok 3: Šlabikár v dobovo zariadenej triede múzea

obrázok 
Obrázok 4: Vysvedčenie z roku 1840

obrázok 
Obrázok 5: Stručný opis vysvedčenia z roku 1840

Medzi najvýznamnejšie exponáty tejto zbierky patrí jedno z prvých vydaní dokumentu habsburskej panovníčky Márie Terézie – Ratio educationis z roku 1777 (obrázok 6). Rovnaký dokument sme mali možnosť vidieť aj v Pedagogickej knižnici v Bratislave.

obrázok 
Obrázok 6: Ratio educationis

Okrem papierových exponátov sme mali možnosť zoznámiť sa s grifľom, vývojom školskej tašky, dobovou triedou a zariadením k nej prislúchajúcim, či spoznať princíp, na ktorom funguje telúrium (obrázok 7), pomôcka na výučbu zemepisu.

obrázok 
Obrázok 7: Telúrium; vpravo sa nachádza najstaršia školská taška registrovaná v múzeu

Ďalšie podnetné informácie sme si vypočuli priamo v školských laviciach zachovaných zo začiatku 20. storočia (obrázok 8).

obrázok 
Obrázok 8: Dobovo zariadená školská trieda. 
Zdroj: http://www.​muzeum.​sk/?​obj=​muzeum&​ix=​mskpe otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Poslednú časť prehliadky tvoril krátky film o jednom z prvých slovenských gymnázií v Revúcej.

Po prehliadke múzea naša exkurzia pokračovala v Slovenskej pedagogickej knižnici. Pracovníčky knižnice nás oboznámili s pravidlami knižničnej výpožičnej služby a umožnili nám nazrieť do archívu, v ktorom sa nachádza veľké množstvo kníh patriacich do historického fondu (obrázok 9).

obrázok 
Obrázok 9: Historické čítanky, šlabikáre

Mali sme možnosť nahliadnuť do najstarších učebníc, kníh a listín súvisiacich s vyučovaním slovenského jazyka, ale aj do najstaršieho známeho herbára, Ratio educationis, Komenského Orbis pictus a podobne. Zbierka knižnice je rozsiahla a ako pozitívum vnímame to, že sú dostupné na štúdium.

Chceme touto cestou poďakovať ochotným zamestnancom obidvoch inštitúcií za ich čas a obohacujúce informácie a zároveň aj našej vyučujúcej PaedDr. Márii Belákovej, PhD., za sprostredkovanie exkurzie a pekné dopoludnie.

  Vypracovali študentky 1. ročníka 
Mgr. štúdia v aprobácii so SJ.