Dátum: 28. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

6. novembra 2017 o 11. hodine sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v aule pedagogickej fakulty uskutočnila prednáška prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc., jazykovedca, univerzitného pedagóga, dlhoročného pracovníka a bývalého riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, o monumentálnom diele o kultúre a histórii Slovanov od významného jazykovedca, slavistu, univerzitného profesora, etnografa, ale aj historika a básnika P. J. Šafárika s názvom Slovanské starožitnosti. Prof. I. Ripka prítomným podrobne predstavil osobnosť P. J. Šafárika, ktorú formoval jeho neľahký život, ale aj usilovnosť a silné národné cítenie, a prehľadovo oboznámil obecenstvo s obsahom diela s podrobnejším zameraním sa na niektoré vybrané kapitoly. Niektoré Šafárikove výklady nezabudol prof. Ripka vzhľadom na stav súčasného vedeckého poznania aj kriticky prehodnotiť. Jednou z tém, ktorými sa zaoberal, boli aj etymologické výklady mien všetkých slovanských národov, tzv. etnoným.

I. Ripka venoval osobnosti P. J. Šafárika a jeho dielu vo svojom odbornom živote nemalý priestor. Spolu s J. Skladanou je prekladateľom tohto diela (Spisy P. J. Šafárika 2. Slovanské starožitnosti I, 1999), no problematike obsahu Slovanských starožitností sa venoval aj v mnohých odborných štúdiách. Ako sám uviedol, toto encyklopedické kompendium spoločenskovedných disciplín, v ktorom P. J. Šafárik prezentuje súhrn súdobých poznatkov z histórie, geografie, etnológie, archeológie a jazykovedy, bolo z dôvodu jeho originálneho jazyka a náročného Šafárikovho odborného štýlu prekladať veľmi náročné (napr. formálna totožnosť, ale významová odlišnosť niektorých českých a slovenských slov; nezrozumiteľnosť inverzného slovosledu a pod.).

Po prednáške, ktorá okrem študentov slovenského jazyka a literatúry pedagogickej fakulty oslovila aj študentov či pedagógov z iných odborov, zostal čas aj na diskusiu, v rámci ktorej prednášajúci odpovedal na otázky študentov, ale aj pedagógov. Tematicky sa väčšinou viazali na dialektologickú problematiku, ktorej sa I. Ripka venuje celoživotne. Je napr. autorom monografií Dolnotrenčianske nárečia (1975), Aspekty slovenskej dialektológie (2002) a spoluautorom Atlasu slovenského jazyka (1968), Slovníka slovenských nárečí (1994, 2006), edície Celokarpatského dialektologického atlasu (1987 – 2001) a monografie Speech of American Slovaks. – Jazykové prejavy amerických Slovákov (1994).

V stredu 8. novembra 2017 o 12. hodine sa opäť v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v miestnosti 3P1 konala prednáška dvoch mladých českých jazykovedkýň z Katedry českého jazyka Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave Mgr. Kristýny Bílkovej a Mgr. Terezy Klemensovej s názvom Koncept jazykovej krajiny a nového regionalizmu vo výskume onymie. Prednáška bola tematicky zameraná na porovnanie starších a novších pohľadov na regionalizmus a regionálny výskum a na nové možnosti výskumu vlastných mien s dôrazom na sociolingvistické a psychologické faktory pri pomenúvaní geografických objektov ako onymických bodov v priestore. V rámci diskusie sa debatovalo o dynamike zmien honorifikačne motivovaných urbanoným (názvy mestských častí, ulíc a pod.) a o novom developerskom trende pomenúvania nových obytných štvrtí.

Organizátormi oboch týchto vydarených podujatí boli Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave, ktorá je zároveň trnavskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas a prišli s nami stráviť príjemné a poznatkami obohacujúce stretnutie, no sme vďační aj za skutočnosť, že si na nás a našich študentov našiel prednášajúci a prednášajúce čas. Stretnutie s prof. PhDr. I. Ripkom, DrSc., je o to vzácnejšie, že v tomto roku jubilujúci pán profesor prednedávnom dovŕšil 80 rokov a, ako sám avizoval, je to jeho posledný cyklus prednášok, ktorým ukončí svoju bohatú vedecko-pedagogickú činnosť.


Galéria k podujatiam