Dátum: 14. 12. 2016, pred niekoľkými rokmi

Študenti Pedagogickej fakulty, budúci učitelia slovenského jazyka a literatúry, navštívili v rámci exkurzie bratislavskú Slovenskú pedagogickú knižnicu a Múzeum školstva a pedagogiky. So svojimi dojmami a skúsenosťami sa podelili prostredníctvom krátkych príspevkov.

I. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Dňa 21. 11. 2016 sme absolvovali exkurziu v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave a v Múzeu školstva a pedagogiky v Bratislave. Ako prvú sme navštívili Slovenskú pedagogickú knižnicu. Na začiatku exkurzie nás zamestnankyne inštitúcie oboznámili s fungovaním knižnice, s tým, že ide o špecializovanú vedeckú knižnicu s celoštátnou pôsobnosťou, zameranú na výchovu, vzdelávanie a školstvo. Ďalej sme sa dozvedeli o informácie o konkrétnych službách, ktoré knižnica poskytuje (výpožičné, konzultačné, rešeršné, kopírovacie, propagačné…).

Naše prvé kroky smerovali do študovne, v ktorej sú uložené rôzne odborné pedagogické časopisy nielen v slovenčine, ale aj cudzích jazykoch. Dokonca je tu aj možnosť vyhľadávania časopisov spred viacerých rokov. Pani v študovni nám názorne ukázala webovú stránku knižnice a vysvetlila nám, ako sa máme na webovej stránke knižnice orientovať a ako máme pracovať v on‑line katalógu knižnice (ako vyhľadať a rezervovať časopisy a publikácie).

Následne sme sa presunuli do Študovne historických tlačí, kde sme strávili väčšinu času. Tu sme sa dozvedeli, že v študovni historických tlačí je spracovaný fond starých tlačí od 16. storočia až po začiatok 20. storočia a fond výročných školských správ. Historický fond tvoria tlačené dokumenty z histórie, politiky, práva, jazykovedy, medicíny, filozofie, náboženstva a najmä pedagogiky.

Nachádzajú sa tu diela rôznych významných autorov, pedagógov a osobností, rozličné staré učebnice, lexikóny, cestopisy, kalendáre, náučné a jazykové slovníky. V študovni historických tlačí sme mali možnosť nahliadnuť do niekoľkých historických tlačí a dozvedieť sa o nich viacero nových informácií. Prezreli sme si aj prvý slovenský náučný slovník (trojzväzkový) zo 16. – 19. stor., rôzne rukopisy a lexikóny, tiež prvú kozmografiu z roku 1550 (t. j. prvý pokus zhrnúť všetky poznatky o svete do jedného diela, obsahujúci aj marginálie). Našej pozornosti neunikol ani jedenásťjazyčný slovník z Bazileja z roku 1527. Časť knižnice niesla názov Fond výročných školských prác, iná bola venovaná komeniológii a dielu J. A. Komenského, z ktorých sme sa zamerali hlavne na Orbis Pictus a konverzačné príručky.

V tretej časti boli zhrnuté všetky učebnice pre slovenské školy, ktorých súčasťou bola aj literatúra pre deti a mládež, v minulosti majúca mravoučný charakter. Poslednú časť exkurzie tvorila výstavná vzorka, kde sme mohli nazrieť na emblematické knihy, herbáre, časti antifonára, Bibliu či gramatiku od Malangtona a dielo Ratio Educationis.

Celkovo nás návšteva Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave veľmi obohatila. Zistili sme, že máme k dispozícii inštitúciu, ktorá nám umožní požičať si dokumenty, pomocou ktorých môžeme získať užitočné informácie, ktoré nám ako budúcim pedagógom môžu byť veľmi nápomocné.

Ukážka vybraných historických dokumentov v študovni historických tlačí SPK

obrázok
obrázok obrázok
obrázok obrázok

Spracovali: Jozef Cedzo, Lucia Gáliková, Monika Harnošová , Nikola Jedličková, Lenka Kiklošová

II. Múzeum školstva a pedagogiky

Okrem knižnice sme navštívili aj Múzeum školstva a pedagogiky. Cieľom našej exkurzie bolo spoznať priestory múzea a oboznámiť sa s jeho expozíciou.

V úvodnej časti exkurzie nás privítala milá pracovníčka, ktorá nám s ochotou poukazovala interiér múzea a vysvetlila nám, prečo bolo múzeum vytvorené a čo je jeho zámerom.

obrázok obrázok
Obr. 1: Úvodná časť Obr. 2: Školské tašky

V druhej časti nás pútavým výkladom previedla dávnymi storočiami a dekádami vyučovacích procesov a predstavila nám vtedajšie trendy vo vzdelávaní. Mali sme možnosť vidieť vysvedčenia, školské tašky, plagáty, učebnice a iné zaujímavé predmety a pomôcky, ktoré kedysi žiaci či učitelia používali počas vyučovania.

obrázok obrázok
Obr. 3: Telúrium Obr. 4: Žiacky zošit z prírodovedy
obrázok obrázok
Obr. 4: Kohútik (abeceda) Obr. 5: Výstavné exponáty vo vstupnej hale

V ďalšej časti múzea sa nachádzala dobovo zariadená trieda, do ktorej sme mali možnosť nahliadnuť a posedieť si v starodávnych laviciach používaných v minulosti. Počas nášho „oddychovania“ v laviciach bola pracovníčka ochotná zodpovedať naše otázky a neváhala s nami prediskutovať aj súčasnú situáciu v školstve.

obrázok obrázok

Z múzea sme odchádzali obohatení o nové poznatky a s dobrou náladou.

Spracovali: Karina Valachová, Veronika Kotásková, Lucia Marková a Kristína Mikušová