Dátum: 17. 11. 2016, pred niekoľkými rokmi

7. novembra 2016 o 14:30 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Univerzitnej knižnici TU v Trnave uskutočnila prednáška PhDr. Ľubora Králika, CSc., pracovníka oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave, o prvom slovenskom etymologickom slovníku, ktorý vyšiel tento rok vo vydavateľstve VEDA (s vročením 2015).

Tento dlhoočakávaný etymologický slovník s názvom Stručný etymologický slovník slovenčiny je zavŕšením autorovho dlhoročného úsilia a mravčej práce s etymónmi a po čiastkových príspevkoch slovenských etymológov vyplnil doteraz prázdne lexikografické miesto v tomto jazykovednom odbore. Dr. Ľ. Králik, CSc., na prednáške vysvetlil metodiku zostavovania heslových slov, odôvodnil rozhodnutie upustiť od koncipovania čisto vedeckého etymologického slovníka a prikloniť sa k popularizačno­‑náučnému typu slovníka.

V tomto duchu sa snažil vysvetľovať aj spôsob práce na slovníku a niektoré etymologické analýzy, nevyhnutne sa opierajúce o komparáciu s inými živými či už zaniknutými slovanskými jazykmi, no rozbory niektorých slovenských slov z jadra lexikálnej zásoby si vyžadovali pohľad až do indoeurópčiny. Autor prítomným nezabudol spresniť, prečo sa slovník označuje ako stručný – ide o výber lexém z Krátkeho slovníka slovenského jazyka, no aj napriek tomu prináša informácie o pôvode viac ako 10­‑tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované z praslovančiny, výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka a slová prevzaté z rôznych cudzích jazykov).

Po prednáške, ktorá okrem študentov slovenského jazyka a literatúry pedagogickej fakulty oslovila aj študentov či pedagógov z iných fakúlt, zostal čas aj na diskusiu, v rámci ktorej prednášajúci napríklad odpovedal na otázky, ako sa dá využiť etymologický slovník pri onomastickom výskume či aká bola pramenná základňa pri exemplifikácii heslových slov v slovníku.

Organizátormi tohto vydareného podujatia boli Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave.

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas a prišli s nami stráviť príjemné a poznatkami obohacujúce popoludnie, no sme vďační aj za skutočnosť, že si na nás a našich študentov PhDr. Ľ. Králik, CSc., v oblasti etymológie a onomastiky medzinárodne uznávaná vedecká autorita, pri jeho pracovnej zaneprázdnenosti našiel čas.