Dátum: 15. 3. 2016, pred niekoľkými rokmi

Hľadanie súčasnosti je názov kolektívnej monografie, ktorá mapuje aktuálnu podobu a charakter slovenskej literatúry. Ide o nateraz najvýraznejšiu reflexiu literárnej prevádzky v našich podmienkach, ktorá rozpráva príbeh literatúry od začiatku nového milénia – od roku 2000. V súlade s názvom publikácie je jej ambíciou podať aspoň sčasti ucelený (hoci nie definitívny) obraz o pohyboch a dianí v súčasnej prozaickej a básnickej produkcii.

obrázok obrázok

V spolupráci s vydavateľom tohto titulu – Literárnym informačným centrom usporiadala Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podujatie, ktorého predmetom sa stalo predstavenie a priblíženie monografie práve študentom slovenskej literatúry. Stretnutie s editormi publikácie – Ivanou Taranenkovou a Radoslavom Passiom, pracovníkmi Ústavu slovenskej literatúry SAV – sa uskutočnilo 2. marca. Hosťov na akademickej pôde privítal dekan fakulty, profesor René Bílik, ktorý vo svojom úvodnom slove vyzdvihol význam akcií umožňujúcich študentom bližší a bezprostrednejší kontakt priamo s aktérmi literárneho života.

Zostavovatelia monografie následne predostreli základné východiská svojho literárnovedného uvažovania, ktoré sa pretavilo do výsledného textu. Zároveň naznačili viaceré problematické miesta, s ktorými sa museli vyrovnať pri zadaní vyrozprávať príbeh/„dejiny“ aktuálnej literárnej tvorby. Podujatia sa zúčastnili aj „objekty výskumu“ – poetka Katarína Kucbelová a prozaik/básnik Agda Bavi Pain, ktorí zastupujú mladú generáciu spisovateľov a ktorí sondovanie editorov doplnili autorským čítaním svojich textov. Záver stretnutia nadobudol diskusný charakter, keď uvažovanie o nastolenom probléme – súčasnej literatúre, jej percepcie a písania o nej iniciovalo viacero podnetných otázok z publika.

obrázok obrázok

V mene pracovníkov katedry a jej študentov možno zaželať odbornej práci Hľadanie súčasnosti čo najviac čitateľov a to aj z radov laickej verejnosti, pre ktorú sa uvedený titul môže stať kompasom pri výbere hodnotnej slovenskej literatúry z posledných rokov.

  Radoslav Raffaj