Dátum: 6. 12. 2015, pred niekoľkými rokmi

12. novembra 2015 o 14. hodine sa v študovni Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra v rámci spolupráce Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity a Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo podujatie Diskutovaňja o Ludevítovi Štúrovi.

obrázok   obrázok

Tradičné obavy o divácku kulisu na podujatí, vyplývajúce z častého nezáujmu študentov o takéto akcie, sa, našťastie, rozplynuli krátko pred začatím programu, pretože sa študovňa slušne zaplnila študentmi i neštudentmi. Podujatie otvorila privítaním prítomných a krátkym príhovorom pani riaditeľka univerzitnej knižnice PhDr. Zuzana Martinkovičová. Ďalšou časťou programu bola pútavá prednáška Mgr. Marcela Martinkoviča, PhD., s názvom Premeny slovanstva v myslení Ľ. Štúra, ktorá podnietila študentov k otázkam v rámci voľnej diskusie, zameraných nielen na Dr. Martinkoviča, ale aj na ostatných organizátorov podujatia, z ktorých boli mnohé celkom zaujímavé, pretože sa na ne nedalo jednoznačne odpovedať, ale ponúknuť na ne len vlastný pohľad.

obrázok   obrázok

Po diskusii a krátkej prestávke bol pripravený trojkolový zábavnosúťažný kvíz Štúrajme sa v Štúrovi, do ktorého sa zapojili všetci zúčastnení diváci, moderoval ho Dr. Andrej Závodný, predsedom poroty bol Dr. Martin Tvrdý a ďalšími členmi poroty boli Dr. Zuzana Martinkovičová a doc. Juraj Hladký. Otázky boli tematicky zamerané na rôznorodé oblasti, spájajúce sa s Ľ. Štúrom – jeho láskami, priateľmi, štúdiom, kodifikáciou, štúrovskou tematikou v kinemato­grafii, vo výtvarnom umení, na fotografiách a pod. Konečné poradie súťažiacich nebolo dôležité, pretože ocenení boli všetci.

obrázok

Na záver akcie si študenti a študentky mohli z niekoľkých ponúknutých možností mohli vybrať film so štúrovskou tematikou, ktorého premietanie spoluorganizátorky z univerzitnej knižnice spestrili neodmysliteľnými súčasťami moderného komerčného kina – pukancami a kolou.